Sa Chathair air Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba (SPCB)

Aonan de na dleastanasan air an Oifigear-riaghlaidh is e dol sa chathair air Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba (SPCB).

Tha a’ Bhuidheann Chorporra an urra ri dèanamh cinteach gum faigh a’ Phàrlamaid an t-seilbh, an luchd-obrach agus na seirbheisean a tha a dhìth oirre. Tàbhachd chudromach leanmhainneach aig a’ Bhuidhinn Chorporra agus an luchd-obrach aice is e dèanamh cinnteach gum faod Pàrlamaid na h-Alba obrachadh gu h-èifeachdach agus gu bheil na Buill comasach air an cuid dhleastanasan a tharraing a-mach.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.