Sa Chathair air Biùro na Pàrlamaid

Aonan de na dleastanasan air an Oifigear Riaghlaidh is e dol sa chathair air Biùro na Pàrlamaid.

Tha a’ phrìomh obair aig Biùro na Pàrlamaid air a cur an cèill ann an Gnàth-riaghailtean na Pàrlamaid (Riaghailt 5.1) mar:

(a) clàr-gnothaich na Pàrlamaid a mholadh;

(b) atharrachaidhean air liosta a’ ghnothaich làitheil a mholadh;

(c) stèidheachadh, raon-ùghdarrais, ballrachd is beatha comataidh no fo-chomataidh sam bith a mholadh; agus

(d) ceist sam bith a thaobh comas comataidh gus gnothach a ghabhail ri cùis a shocrachadh agus, a' phrìomh chomataidh ainmeachadh mu cheist sam bith a bhios an urra ri barrachd air aon chomataidh.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.