Goireasan Cànain / Language Resources

Gheibhear ceanglaichean ri faclairean, liostaichean-braithrachais, ainmean-àite agus goireasan Gàidhlig eile air an duilleig seo.

This page contains links to Gaelic dictionaries, word-lists, place-names and other Gaelic resources.

Chan eil uallach air Pàrlamaid na h-Alba airson làraichean-lìn bhon taobh a-muigh. / The Scottish Parliament is not responsible for the content or upkeep of external websites.

Faclairean is liostaichean briathrachais / Dictionaries and vocabularies

 

Dearbhadh-litreachaidh / Spellchecking

 

Stiùireadh eadar-theangachaidh Pàrlamaid na h-Alba / Scottish Parliament translation guidelines

Ainmean BPA / MSPs names

Ainmean Sgìrean is Roinnean / Constituency & Region names

Ainmean Comataidh / Committee names

Ainmean-àite / Place-names

Bathar-bog sa Ghàidhlig / Software in Gaelic

  • iGàidhlig - liosta den bhathar-bhog air fad a tha ri fhaighinn sa Ghàidhlig / List of all available Gaelic software

Goireasan Luchd-ionnsachaidh / Learners' Resources 

 

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.