Comataidhean

Tha na comataidhean aig cridhe obair na Pàrlamaid – a’ cruinneachadh fianais bho luchd-fianais, a’ sgrùdadh reachdas agus a’ dèanamh rannsachadh. Bidh a’ mhòr-chuid de chomataidhean a’ coinneachadh gach seachdain no cola-deug, mar as tric air Dimàirt no madainn Diciadain, ann an aon de na seòmraichean comataidh aig Pàrlamaid na h-Alba – no ann an diofar àiteachan air feadh na h-Alba. Tha a’ chuid as motha de na coinneamhan fosgailte don phobaill – leanaibh an ceangal seo airson fiosrachadh air ciamar as urrainnear a dhol gu coinneamh comataidh.

Airson fiosrachadh air na comataidhean fa leth – ballrachd, obair an-dràsta agus anns an àm ri teachd, aithisgean agus pàipearan eile – taghaibh a’ chomataidh a tha sibh ag iarraidh bho aon de na liostaichean gu h-ìosal.

Airson fiosrachadh air comataidhean agus mar a tha iad ag obair, faicibh Obair nan Comataidhean ann am Pàrlamaid na h-Alba.

Current committees

Gabh pàirt

Faigh a-mach mar as urrainn dhut tighinn gu coinneamhan comataidh. Faic A’ tadhail air a’ Phàrlamaid.

Thig gu coinneamh

Related Links

Related Links

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.