Tobar na Màthar gu bhith a’ cur fàilte air Pàrlamaid na h-Alba airson an latha

14.10.2015

Gheibh muinntir Thobar na Màthar an cothrom an guthan a bhith air chluinntinn agus Pàrlamaid na h-Alba a’ tighinn don bhaile air Diluain 9 Samhain.

Tha Làithean na Pàrlamaid, a chaidh a thoirt a-steach leis an Oifigear Riaghlaidh an Fhìor Urr. Tricia Marwick BPA, ag amas air a’ Phàrlamaid a thoirt a-mach à Dùn Èideann agus a-steach do choimhearsnachdan air feadh na h-Alba, a’ toirt misneachd do dhaoine ann an coimhearsnachdan ùidh a ghabhail anns a’ Phàrlamaid agus a bhith an sàs anns an obair a tha aice.   

Mar phàirt de Latha na Pàrlamaid Thobar na Màthar, bidh Neach-gairm Comataidh Eòrpach is Dàimhean Taobh a-muigh, Cairistìona NicShealbhaich BPA, a’ coinneachadh ri luchd-obrach is sgoilearan bho sgoiltean ionadail agus a’ còmhradh riutha air na leasachaidhean gus fògarraich (refugees) agus luchd-siridh comraich (asylum seekers) a thoirt a-steach do shiostam an fhoghlaim agus do choimhearsnachdan.

Anns an fheasgar, tha cuireadh ga thoirt do dhaoine ionadail a thighinn gu seisean freagairt agus ceist, a bhios gu math neo-fhoirmeil. Bidh an t-Oifigear Riaghlaidh anns a’ chathair agus faodaidh daoine Buill Pàrlamaid na h-Alba a cheasnachadh air mar a tha a’ Phàrlamaid ag obair air an son.

Thathar a’ brosnachadh dhaoine ionadail a thighinn gus barrachd fiosrachaidh fhaighinn a-mach, agus bidh solar ri fhaotainn.

Thuirt an t-Oifigear Riaghlaidh:

“Tha Pàrlamaid na h-Alba ann gus na coimhearsnachdan uile ann an Alba a riochdachadh, agus tha e cudromach gun cluinn sinn bho na daoine ionadail fhèin mu dheidhinn nan cùisean a tha cudromach dhaibh. Tha mi cinnteach gun toir muinntir Thobar na Màthar an cothrom an guthan a thogail air cuspairean a tha a’ bualadh orra nam beathan làitheil.

“Tha mi a’ brosnachadh a h-uile duine aig a bheil an cothrom a thighinn don Ionad GLO airson còmhradh riumsa, ris a’ cho-luchd obrach agam na BPA agus ri luchd-obrach na Pàrlamaid gus barrachd fiosrachaidh fhaiginn air obair na Pàrlamaid. Tha sinn ag iarraidh a chluinntinn bhuat.”

Thuirt Iain Pentland, BPA airson Tobar na Màthar agus Wishaw:

“Thug Pàrlamaid na h-Alba deamocrasaidh nas fhaisge do dhaoine ann an iomadach dòigh. Tha e furasta don phoball a thadhal air Taigh an Ròid agus tha mòran luchd-taghaidh bhon sgìre-pàrlamaid agam, ann an Tobar na Màthar agus Wishaw agus na bailtean beaga mu thimcheall, air sin a dhèanamh. Tha Pàrlamaid na h-Alba so-ruigsinneach a thaobh conaltradh air leasachadh poileasaidh, agus is urrainn don phoball am beachdan a chur air adhart agus pàirt a ghabhail ann an coinneamhan comataidh agus buidhnean tar-phàrtaidh. A bharrachd air sin, tha siostam againn airson athchuingean a tha glè fhosgailte.

“Tha tadhal na Pàrlamaid air Tobar na Màthar agus Wishaw gar toirt aon cheum a bharrachd nas fhaide air adhart le bhith a’ toirt na Pàrlamaid don t-sluaigh. Tha mi an dòchas gum bi uidhir ’s a ghabhas a’ gabhail pàirt an seo agus gum bi seo a’ cuideachadh ri ùidh a thogail anns na pròiseasan deamocratach againn.

“Tha mi toilichte gum bi Neach-gairm Comataidh Eòrpach is Dàimhean Taobh a-muigh a’ gabhail pàirt ann an Latha na Pàrlamaid agus an sàs ann an còmhradh air ath-shuidheachadh nam fògarrach. Tha seo iomchaidh, gu h-àraid a chionn ’s gum b’ e Tobar na Màthar àite a’ chiad ath-shuidheachadh de dh’fhògarraich ann an Alba, agus an aon fhear gu ruige seo, fo prògram na Rìoghachd Aonaichte airson comraich, a chaidh a chur air bhonn còmhla ri prògram Àrd-choimiseanair nan Dùthchannan Aonaichte airson Fògarraich. Anns na duaisean airson taigheadas anns an Rìoghachd Aonaichte, choisinn Comhairle Lannraig a Tuath duais anns an roinn “a’ cruthachadh choimhearsnachdan amalaichte”, a chionn ’s gun robh a’ Chomhairle an sàs anns a’ phròiseact, le 80 fògarraich air an ath-shuidhicheadh an dèidh dhaibh an cogadh ann an Congo ann an 2007 a theicheadh. Tha mi cinnteach gum bi an an t-eòlas agus an t-ealantas a chaidh a leasachchadh an seo feumail anns an àm ri teachd a thaobh a’ co-fhreagairt ri feumalachdan nam fògarrach ann an coimhearsnachdan air feadh Alba.”

Cùl-fhiosrachadh

Thèid Latha na Pàrlamaid Thobar na Màthar a chumail anns an Ionad GLO, 78 Sràid Muir, Tobar na Màthar, ML1 1BN. Bidh an seisean freagairt agus ceist leis an Oifigear Riaghlaidh fosgailte don h-uile duine bho 5.30f.

Air an cur air bhog san t-Samhain 2012, tha an iomairt Latha na Pàrlamaid a’ toirt gnothach na Pàrlamaid a-mach à Dùn Èideann agus a-steach do choimhearsnachdan air feadh Alba. Le Làithean na Pàrlamaid, chì daoine mar a tha a’ Phàrlamaid ag obair – an dà chuid a thaobh na tha a’ tachairt an lùib ghnothaichean oifigeil na Pàrlamaid le leithid coinneamhan comataidh air an cumail anns na coimhearsnachdan, agus aig ìre nach eil cho foirmeil nuair a gheibh daoine an cothrom coinneachadh ri BPA ionadail is luchd-obrach na Pàrlamaid.

Tha 12 Làithean na Pàrlamaid air a bhith ann air feadh Alba, bho Arcaibh gu Hamhaig, agus bho Steòrnabhagh gu Obar Bhrothaig.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.