Buill gus an t-àite a tha aig riaghaltas ionadail agus a chuid chom-pàirtichean ann an lìbhrigeadh Alba neoni lom a sgrùdadh

24.11.2021

Gu luath an dèidh COP26, tha Comataidh Neoni Lom, Lùtha agus Còmhdhail aig Pàrlamaid na h-Alba a’ cur rannsachadh air bhog an-diugh a nì sgrùdadh air an àite a tha aig riaghaltas ionadail agus a chuid chom-pàirtichean – roinnean prìobhaideach is saor-thoileach, iomairtean sòisealta, agus coimhearsnachdan ionadail – gus Alba neoni lom (net zero) a mhaoineachadh is a lìbhrigeadh le chèile.

Gabhaidh Buill beachd air na tha comhairlean agus com-pàirtichean a’ dèanamh gu practaigeach gus cuideachadh gus amasan a thoirt a-mach, dè an t-eòlas a thathar a’ cleachdadh, agus dè na cnapan-starra a tha orra. Nì iad sgrùdadh cuideachd air mar a bhios comhairlean a’ toirt buannachd à comas is ionmhas san roinn phrìobhaidich agus eisimpleirean de dh’obrachadh com-pàirteachais a tha a’ lìbhrigeadh neoni lom iarraidh.

Bheir an rannsachadh sùil gu sònraichte air an targaid mhòir de lùghdachadh 75% uile-gu-lèir air brùchdadh a’ charboin a thoirt gu buil ro 2020 (fo bhun-loidhnichean a chaidh a shocrachadh ann an 1990 agus 1995).

Agus e a’ bruidhinn nuair a chaidh an rannsachadh a chur air bhog, thuirt Neach-gairm na Comataidh, Dean Lockhart BPA:

“Tha COP 26 air daingneachadh gu bheil àite aig riaghaltas aig gach ìre gus aghaidh a chur air atharrachadh na gnàth-shìde. Ann an Alba, tha cumhachdan riaghaltais ionadail a’ toirt a-steach a h-uile rud bho bhrosnachadh còmhdhail ghnìomhach, gu co-dhùnadh mun t-seòrsa thaighean a thogar ann an coimhearsnachdan, gu cur air adhart ath-chuartachadh agus eaconamaidh chearcallach.

“Gus toraidhean fhaighinn, feumaidh riaghaltas ionadail dol ann an com-pàirteachas èifeachdach ri luchd-gnìomhachais, ris an roinn shaor-thoilich agus ris na coimhearsnachdan ionadail iad fhèin. Is e seo as coireach gu bheil sinn ag iarraidh gum bi seo na rannsachadh air làimh, a’ sealltainn air neartan nan càirdeas sin agus na ceuman practaigeach a thathar a’ gabhail.

“Feumaidh tuigse a bhith againn air mar tha buidseatan chomhairlean gan cleachdadh gus gnìomh air neoni lom a stiùireadh agus cho math agus a tha iad air buannachd a thoirt à sgilean agus ionmhas prìobhaideach. Agus feumaidh tuigse a bhith againn air an àite a dh’fhaodas a bhith aig Riaghaltas na h-Alba gus taic a chur gus – nuair a dh’fheumar – dùbhlan a thoirt air riaghaltas ionadail àite iomlan a bhith aca san strì ri atharrachadh na gnàth-shìde.”

Tha a’ Chomataidh air suirbhidh a chur air bhog ag iarraidh bheachdan a tha a’ tighinn gu crìch Dihaoine 21 Faoilleach 2022.

Faodaidh tu beachdan a chur a-steach an seo:
https://yourviews.parliament.scot/ecclr/lg-net-zero-21

Cùl-fhiosrachadh

Bheir a’ Chomataidh aithisg don Phàrlamaid le co-dhùnaidhean an rannsachaidh aice as t-Earrach 2022.

Am measg nan raointean as coltaiche a nochdas am broinn an rannsachaidh seo, tha, mar eisimpleir:

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.