Comataidh aig Taigh an Ròid air rannsachadh a chur air bhog air slàinte is sunnd cloinne agus dhaoine òga

08.11.2021

Tha Comataidh aig Pàrlamaid na h-Alba air rannsachadh air slàinte is sunnd cloinne is dhaoine òga a chur air bhog.

Tha Comataidh Slàinte, Cùraim Shòisealta agus Spòrs ag iarraidh faighinn a-mach mu na ceistean bunaiteach a’ bualadh air slàinte is sunnd do chloinn agus do dhaoine òga ann an Alba. Nì iad sgrùdadh air dè na dùbhlain agus na cothroman a th’ ann gus leasachadh a thoirt air an t-slàinte is air an t-sunnd aca, agus mar a dh’fhaodas aghaidh a chur air bochdainn toraidhean nas fheàrr ann an slàinte is sunnd adhbharachadh.

Seallaidh an rannsachadh air 4 raointean bunaiteach:

• Bochdainn na cloinne (agus plana lìbhrigidh Riaghaltas na h-Alba mu bhochdainn na cloinne an-dràsta), neo-ionannachd agus fulang anns an òige;
• Ceistean a’ bualadh air daoine òga a tha air a bhith eòlach air cùram;
• Slàinte-inntinn, cothrom air Seirbheisean Slàinte-inntinn do Phàistean agus do dh’Inbhich (CAMHS) agus cho cudromach agus a tha taic aig ìre thràth;
• Slàinte is sunnd anns na sgoiltean

Agus i a’ bruidhinn nuair a chaidh an rannsachadh a chur air bhog, thuirt Gillian Martin BPA, Neach-gairm Comataidh Slàinte, Cùraim Shòisealta agus Spòrs:

“Tha tòrr chùisean a’ bualadh air slàinte is sunnd na cloinne is nan daoine òga againn, agus gabhaidh a’ Chomataidh againn beachd orra seo ann am mionaideachd.

“Thug an galar mòr-sgaoilte buaidh mhòr mhòr ann an seagh corporra agus a thaobh slàinte-inntinn air cloinn is daoine òga agus tha fios againn ron ghalar mhòr-sgaoilte gun robh barrachd is barrachd iarrtais air seirbheisean slàinte-inntinn òigridh ann an Alba.

“Agus sinn a’ tighinn a-mach às a’ ghalar mhòr-sgaoilte agus plana lìbhrigidh Riaghaltas na h-Alba mu bhochdainn na cloinne an-dràsta ri ruith gu 2022, tha an rannsachadh againn a’ tighinn aig àm cudromach fhèin. Tha rùn againn faighinn a-mach mar as fheàrr a ghabhas taic cur ri cloinn is daoine òga gus beatha fhallain rathail a bhith aca.”

Faodaidh tu na beachdan agad a thoirt don Chomataidh an seo: Rannsachadh air Slàinte is Sunnd Cloinne is Dhaoine Òga - Pàrlamaid na h-Alba - Àite nan Saoranach

Dùinidh a’ ghairm airson bheachdan air 7 Dùbhlachd 2021.

CRÌOCH

Cùl-fhiosrachadh

Gheibh thu a-mach barrachd mun obair aig Comataidh Slàinte, Cùraim Shòisealta agus Spòrs air làrach-lìn Pàrlamaid na h-Alba.

Fiosrachadh nam Meadhanan

Nick Connelly: 07866 125623
Conaltradh Text Relay di-beathte
nick.connelly@parliament.scot
 

Fiosrachadh mun chomataidh
Airson barrachd fiosrachaidh mun rannsachadh seo, nach cuir thu fios gu Heather Galway, Clàrc-cuideachaidh do Chomataidh Slàinte, Cùraim Shòisealta agus Spòrs - Heather.Galway@parliament.scot 

Fiosrachadh poblach 

Loidhne nan ceist: 0131 348 5395 (Gàidhlig) no 0800 092 7500 (Beurla)

· sp.info@parliament.scot

· Teacsa 07786 209 888

· Faighnich ceist air-loidhne air còmhradh beò

· Tha sinn cuideachd a’ cur fàilte air conaltradh a’ cleachdadh seirbheis Text Relay no Cànan-soidhnidh Bhreatainn tro contactSCOTLAND-BSL. 

Seanailean Sòisealta

Faodaidh tu Pàrlamaid na h-Alba leantainn cuideachd air twitter @scotparl. agus cumail suas ri Comataidh Slàinte, Cùraim Shòisealta agus Spòrs @SP_HSCS
Thoir meas dhuinn air Facebook airson ùrachaidhean air naidheachdan is tachartasan

No faigh a-mach barrachd air YouTube   

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.