Ag iarraidh bheachdan air Bile Cùmhnant nan Dùthchannan Aonaichte air Còraichean an Leanaibh

07.09.2020

Thèid reachdas ùr a bheireadh Cùmhnant nan Dùthchannan Aonaichte air Còraichean an Leanaibh (UNCRC) a-steach do lagh na h-Alba agus a leigeadh le cloinn ùghdarrasan poblach a thoirt gu cùirt airson na còraichean aca a bhriseadh a sgrùdadh le Comataidh aig Taigh an Ròid.

Tha Comataidh Co-ionannachd agus Còraichean Daonna Pàrlamaid na h-Alba air gairm a sgaoileadh ag iarraidh bheachdan air Cùmhnant nan Dùthchannan Aonaichte air Còraichean an Leanaibh (Corpachadh) (Alba), aig a bheil e mas amas dèanamh cinnteach gun tèid còraichean cloinne a mheas, a dhìon agus a choileanadh le comhairlean, bùird-shlàinte agus buidhnean poblach eile.

Tha am Bile a’ cur dleastanas laghail air ùghdarrasan poblach – Ministearan na h-Alba nam measg spèis a ghabhail do chòraichean cloinne, gan cur fo dhleastanas gun gnìomh a ghabhail nach eil a rèir Cùmhnant nan Dùthchannan Aonaichte, agus bidh aig Ministearan cuideachd ri Sgeama Còraichean Cloinne a dhèanamh a nochdas mar a thathar a’ gèilleadh ris an dleastanas.  

Faodaidh clann agus riochdairean a’ gnìomhadh às an leth dùbhlan a thoirt do dh’ùghdarrasan poblach anns a’ chùirt airson briseadh a-steach air na còraichean aca, agus leigidh an reachdas ùr leis na cùirtean reachdas nach eil a rèir gin sam bith de dh’fheumalachdan UNCRC a bhualadh a-nuas.

Tha am Bile cuideachd a’ toirt chumhachdan ùra do Choimiseanair Cloinne agus Daoine Òga na h-Alba (CYPCS) lagh a thagradh a chum leas a’ phobaill, a bheireadh air chomas don Choimiseanair cùisean a thoirt don chùirt às leth na cloinne agus comhairle a thoirt do na cùirtean mun Chunnradh.

Thuirt Neach-gairm na Comataidh, Ruth NicGuaire BPA:

"Is e UNCRC an cùmhnant chòraichean daonna as motha daingneachadh anns an t-saoghal agus tha e mar amas aig a’ Bhile seo an cùmhnant a thoirt a-steach do lagh na dùthcha gus an tèid spèis a ghabhail do chòraichean na cloinne gu lèir ann an Alba – ge b’ e dè an cinneadh, a’ ghnè, an creideamh no na comasan a tha aca.

"Tha sinn ag iarraidh cluinntinn bho chloinn agus bho dhaoine òga, cho math ri ùghdarrasan poblach agus buidhnean san treas roinn, a bheil iad den bheachd gun dèan an reachdas seo cùisean nas fhasa do chloinn na còraichean aca a ruigsinn agus a thoirt gu buil.

"Tha fiosrachadh agus cùl-raointean diofraichte aig cloinn agus mar sin dheth tha sinn airson rannsachadh a dhèanamh air na bacaidhean a tha ann cheana a chuireas casg an-dràsta air clann a bhith a’ dèanamh cinnteach gun tèid spèis a ghabhail do na còraichean aca.

"Tha sinn cuideachd airson beachd a ghabhail a bheil am Bile a’ dol fada gu leòr agus a bheil rud sam bith a bharrachd a ghabhas dèanamh gus còraichean na cloinne a dhèanamh nas làidire ann an Alba."

Is e an ceann-latha deireannach gus beachd a thoirt don chomataidh, a thèid ainmeachadh, thathar an dùil, mar a’ phrìomh chomataidh airson ìre a h-aon den Bhile, Dihaoine 16 Dàmhair 2020. 

Cùl-fhiosrachadh 

Chaidh UNCRC aontachadh leis a’ Chòmhdhail Choitchinn ann an 1989 agus a dhaingneachadh Le Riaghaltas na RA ann an 1991. Bhon uair sin tha dleastanas fon lagh eadar-nàiseanta air a bhith air an RA na còraichean a nochdar ann an UNCRC a thoirt gu buil.

Tha e a’ nochdadh nan còraichean catharra, poilitigeach, eaconamach, sòisealta agus cultarail air a bheil a’ chlann gu lèir airidh agus is e an cùmhnant chòraichean daonna as motha daingneachadh anns an t-saoghal. Tha na còraichean ann an UNCRC, a tha air a dhèanamh suas le 54 artaigilean, gan toirt mar bharantas do gach pàiste, ge b’ e dè an cinneadh, a’ ghnè, an creideamh, an cànan, na comasan no inmhe sam bith eile a tha aca.

Tha an RA cuideachd air a làmh a chur ri dithis a-mach à trì pròtacalan roghainneil: (1) air clann a bhith an sàs ann an strì fo arm; agus (2) air reic cloinne, strìopachas cloinne agus ìomhaighean drabasta cloinne. Cha deach an treas pròtacal roghainneil, a leigeas gum faodar gearanan a thogail le Comataidh na RA air Còraichean an Leanaibh, a shoidhnigeadh leis an RA fhathast. Ged a tha ceangailte le UNCRC san lagh eadar-nàiseanta, seach nach deach UNCRC a thoirt a-steach do lagh na rìoghachd, chan eil na còraichean sin nam pàirt den lagh a ghabhas toirt gu buil gu dìreach ann an cùirtean na h-Alba.

Fios nam Meadhanan

Baktosch Gillan

Email: baktosch.gillan@parliament.scot

Tel: 07866 163 636

Conaltradh Relay di-beathte

Bidh Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba a’ giullachd dàta luchd-naidheachd gu tèarainte gus am bi e air chomas dhaibh aithisg a thoirt mu obair Pàrlamaid na h-Alba, a rèir nam feumalachdan a tha ann an-dràsta mu dhìon dàta. Tha de chòir agad tarraing a-mach às aig àm sam bith. Airson barrachd fiosrachaidh, seallaibh an sanas mu phrìobhaideachd againn.

Fiosrachadh mun Chomataidh

Equalities.humanrights@parliament.scot

 Fiosrachadh poblach

· Loidhne nan ceist: 0131 348 5395 (Gàidhlig) no 0800 092 7500 (Beurla) 

· sp.info@parliament.scot 

· Teacsa 07786 209 888 

· Faighnich ceist air-loidhne air còmhradh beò 

· Tha sinn cuideachd a’ cur fàilte air conaltradh a’ cleachdadh seirbheis Text Relay no Cànan-soidhnidh Bhreatainn tro contactSCOTLAND-BSL. 

Faodaidh tu ar leantainn cuideachd air twitter @SP_EHRiC

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.