Bu chòir am prìomhachas as àirde a chur air plana tuiteamais HMP Barlinnie a rèir Comataidh Sgrùdaidh Thaigh an Ròid.

20.02.2020

Bu chòir do Sheirbheis Prìosain na h-Alba am prìomhachas as àirde a chur air plana tuiteamais airson HMP Barlinnie air eagal ’s gum fàillig e a rèir Comataidh Sgrùdadh Poblach Thaigh an Ròid.

Leis an t-suidheachadh anns a bheil prìosanan na h-Alba san fharsaingeachd, feumaidh Riaghaltas na h-Alba agus Seirbheis Prìosain na h-Alba (SPS) planaichean tuiteamais làidir a leasachadh gun fhios nach bi pàirt sam bith eile de dh’oighreachd a’ phrìosain nach eil freagarrach mar àite-còmhnaidh.

Bu chòir a h-uile plana tuiteamais a bhith a’ nochdadh duilgheadasan comais a tha mu choinneimh an SPS sa bhad agus fianais sam bith a dhìth gun lùghdaich àireamhan phrìosanach sa gheàrr-ùine.

Ann an aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh, tha a’ chomataidh ag ràdh gum bu chòir dragh mòr a bhith air èirigh aig ìre thràth gu robh deich bliadhna air a dhol seachad de dhìth caiteachais calpa gus fuireach sa bhuidseat agus staid nam prìosanan a’ crìonadh. Tha buaidh na dàile sa phrògram calpa air leth cudromach.

Tha feum air gnìomh èiginneach le Riaghaltas na h-Alba agus SPS gus dèiligeadh ris an uallach bhunasach air seirbheis nam prìosan, agus tha feum air fuasglaidhean bho air feadh siostam a’ cheartais.

Tha an aithisg ag ràdh gu bheil an suidheachadh seo a-nis a’ lagachadh amasan poileasaidh Riaghaltas na h-Alba a bhith ag ath-ghnàthachadh phrìosanach agus a’ lughdachadh ath-eucoir.

Thuirt Jenny Marra BPA, Neach-gairm na Comataidh Sgrùdadh Poblach;

“Tha Sgrùdadh Alba ag ràdh gu bheil HMP Barlinnie a’ nochdadh “a’ chunnairt as motha a thaobh fàilligeadh ann an siostam nam prìosan” ach tha iad a’ rabhadh nach eil plana tuiteamais soilleir ann airson nan 1,460 prìosanach a tha ann an-dràsta ma dh’fhaillicheas e.

“Feumaidh am prìomhachas as àirde a chur air plana tuiteamais a leasachadh airson Barlinnie air eagal ’s gum fàillig e. Le staid nam prìosanan san fharsaingeachd, feumaidh Riaghaltas na h-Alba agus an SPS planaichean tuiteamais làidir a leasachadh mas bhios pàirt sam bith eile de dh’oighreachd nam prìosan nach eil freagarrach mar àite-còmhnaidh.

A’ bruidhinn air an uallach bhunaiteach a th’ air seirbheis nam prìosan, thuirt Ms Marra:

“Tha e soilleir don Chomataidh gu bheil dùbhlain mhòra is farsaing ann ris am feum an SPS agus Riaghaltas na h-Alba dèiligeadh. Tha an SPS an-dràsta a’ gabhail a-steach timcheall air 500 prìosanach thar comas an t-siostaim agus chan eil fianais sam bith ann gun lùghdaich àireamhan phrìosanach sa gheàrr-ùine.

"Aig an aon àm, tha buidseat teachd-a-steach an SPS sìos 12.5 sa cheud ann an da-rìribh; tha na prògraman calpa airson HMP Barlinnie, Inbhir Nis agus Grianaig air chùl agus tha fòirneart phrìosanach a’ fàs. Aig cridhe na cùise seo, tha an suidheachadh a’ lagachadh amasan poileasaidh Riaghaltas na h-Alba a bhith ag ath-ghnàthachadh phrìosanach agus a’ lughdachadh ath-eucoir.”

Tha an aithisg a’ faighinn gum feumar na h-àireamhan a tha a’ dol a-steach do phrìosanan a lughdachadh no comas a bharrachd a thoirt seachad gus dèanamh cinnteach gu bheil prìosanan nan àrainneachd shàbhailte agus iomchaidh dhaibhsan a tha a’ fuireach agus ag obair annta. Mar sin, bu chòir an t-seirbheis a bhith air a mhaoineachadh airson an àireamh-sluaigh a tha ann an-dràsta agus airson an àrdachaidh ris a bheil dùil seach a bhith a’ gabhail ris gun tuit àireamhan phrìosanach. Tha molaidhean mu bhith a’ cur dà phrìosanach ann an cealla aon neach nan ceum air ais, arsa a’ chomataidh.

Tha an aithisg ag ràdh gum feum an SPS agus Riaghaltas na h-Alba ceumannan a ghabhail gus dèiligeadh ris na h-uallaichean mòra sin. Feumaidh gnìomh mar seo a bhith stèidhichte air dòigh-obrach siostam slàn, a dh’fheumas fuasglaidhean bho air feadh siostam a’ cheartais.

Air HMP Barlinnie, tha an aithisg ag ràdh:

Le eachdraidh prògram calpa na seirbheis prìosain gu ruige seo, tha coltas ann gu bheil tuilleadh dàile ann an crìochnachadh HMP Barlinnie. Tha e deatamach gum bi an SPS agus Riaghaltas na h-Alba a’ dùileachadh agus a’ dealbhadh airson na dàile sin agus a’ cur planaichean tuiteamais làidir an sàs.

Feumaidh Riaghaltas na h-Alba agus an SPS a h-uile ceum a ghabhail gus dèanamh cinnteach gu bheilear a’ cumail ris a’ chlàr-ama a chaidh a mholadh airson crìoch a chur air HMP Barlinnie oir ma dh’fhaillicheas HMP Barlinnie, tha an siostam prìosain gu lèir ann an cunnart.

Faigh aithisg na Comataidh an seo.   

(Àireamhan uile stèidhichte air dàta 2018/2019 Sgrùdadh Alba) 

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.