Comataidh Thaigh an Ròid a’ cur taic ri atharrachadh anns an dòigh-obrach airson tabhartas bhall-bodhaige

01.02.2019

Tha Comataidh Slàinte is Spòrs Phàrlamaid na h-Alba air an taic a chuir an cèill airson bile a dh’atharraicheadh an t-siostam tabhartais bhall-bodhaige ann an Alba gu dòigh-obrach far an robhas a’ meas gun deach tabhartas bhall-bodhaige a cheadachadh mur do ròghnaich neach cead a dhiùltadh.

An-dràsta, feumaidh muinntir a’ phobaill roghnachadh gun tèid na buill-bodhaige aca a thoirt seachad.  Tha am Bile Maothrain Dhaonna (Ceadachadh) (Alba) ag atharrachadh na dòigh-obrach seo, a’ ciallachadh ma bhàsaicheas duine san àm ri teachd gun innse air a’ chlàr tabhartas bhall-bodhaige a bheil iad a’ ceadachadh no a’ diùltadh buill-bodhaige a thoirt seachad, gun teid a mheas gu bheil iad a’ ceadachadh.  

Chuala a’ chomataidh fianais bho raon de luchd-ùidh agus muinntir a’ phobaill air an tug tabhartas buill-bodhaige buaidh dhìreach. Chùm iad cuideachd seiseanan fianais le eòlaichean bhon Chuimrigh a dh’atharraich an reachdas fhèin gu siostam co-ionann ann an 2015.

Rè an rannsachaidh aca, chuala a’ chomataidh fianais gu bheil còrr is 500 neach a’ feitheamh airson tar-chur bhall-bodhaige ann an Alba a dh’aindeaoin gun deach àireamhan luchd-tabhartais an-àirde bho chaidh an lagh làithreach a thoirt a-steach ann an 2006.

Thuirt Lewis Dòmhnallach BPA, Neach-gairm na Comataidh Slàinte is Spòrs:

“Is e beachd na comataidh gu bheil e ceart gluasad gu siostam ’s a bheil cead ga ro-bheachdachadh agus faodaidh am bile seo cuideachadh le bhith a’ lùghdachadh cuid den mhì-chinnt mu bhith a’ toirt seachad buill-bodhaige.

“Ach, tha e cudromach tuigsinn nach cur am bile seo an-àirde ìrean tabhartais na aonar agus tha a’ chomataidh air a ràdh gu bheil feum air iomairt togail-aire leantainneach gus am bi daoine eòlach agus cofhurtail leis an atharrachadh seo. Nì seo cinnteach gum bi misneachd  aig a h-uile duine anns an dòigh ùr seo fhad ’s a bhios conaltradh a’ dol air adhart agus a’ gabhail a-steach cuimseachadh air buidhnean a tha nas duilghe ruigsinn.”

Thuirt e cuideachd:

“Tha sinn cuideachd a’ moladh gum bi Riaghaltas na h-Alba a’ coimhead gu dlùth ris a’ bhun-structar làithreach ann an ospadalan a thaobh tar-chur bhall-bodhaige a bharrachd air na sgrùdaidhean a thèid a dhèanamh mus tèid tar-chur air adhart.

“Bha a’ chomataidh cuideachd airson dèanamh cinnteach gun deigheadh na seirbheisean a tha rim faotainn gus taic a thoirt do dh’euslaintich air an liosta tar-chur, daoine a fhuair buill-bodhaige agus teaghlaichean, a leasachadh gus barrachd cuideachaidh a thoirt seachad.”

Thèid am bile a dheasbad a-nis ann an seòmar Pàrlamaid na h-Alba.

Cùl-fhiosrachadh

Gheibhear an làn-aithisg anseo.

Gus barrachd fhaighinn a-mach mu obair Comataidh Slàinte is Spòrs nach rach sibh gu làrach-lìn Pàrlamaid na h-Alba.

Contact information

Media contact

Public information

  • Telephone enquiry line: 0800 092 7500 or 0131 348 5395 (Gàidhlig)
  • info@parliament.scot
  • Text 07786 209 888
  • Ask a question online through live chat
  • We also welcome calls using the Text Relay service or in British Sign Language through contactSCOTLAND-BSL

Keep up to date with us on:

keep up to date with what's happening in Parliament on Facebook Follow the Scottish Parliament on Twitter @ScotParl keep up to date with what's 
happening in Parliament on YouTube

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.