Cuir fios gu Fiosrachadh a' Phobaill

Is urrainn don sgioba Fiosrachaidh is Foillseachaidhean Phoblaich againn do chuideachadh ma tha ceist sam bith agad mun Phàrlamaid, a ballrachd, a gnothaichean no a dòighean-obreach.

Faodaidh tu fios a chur thugainn leis an fhiosrachadh gu h-ìosal no tro fhoirm conaltraidh air loidhne.

Seòladh

Fiosrachadh a' Phobail is Foillseachaidhean

Pàrlamaid na h-Alba

Dùn Èideann

EH99 1SP

Fòn

0131 348 5000 / 0800 092 7500

0131 348 5395 (Gàidhlig)

Fòn-teacsa agus Text Relay

Fòn teacsa: 0800 092 7100.

Tha sinn cuideachd a' cur failte air Text Relay.

Facs

0131 348 5601

SMS

07786 209 888

Post-d

sp.info@scottish.parliament.uk

gaidhlig@scottish.parliament.uk

Tha Fiosrachadh Poblach is Foillseachaidhean fosgailte bho 9m gu 5f, Diluain gu Dihaoine.

Mun t-seirbhis againn:

Is e seirbheis neo-chlaon a th' ann am Fiosrachadh a' Phobail is Foillseachaidhean a bhios a' toirt seachad fiosrachadh air Pàrlamaid na h-Alba, a ballrachd, a gnothaichean is a dòighean obrach.

Thoir an aire, ge-tà:

  • chan urrainn dhuinn comhairle laghail a thoirt seachad no a bhith a' dèiligeadh ri ceistean mu bhith a' cur an gnìomh no a' mìneachadh reachdas.
  • chan urrainn dhuinn beachdan a thoirt seachad no rannsachadh mòr a dhèanamh.
  • bu chòir ceistean mu reachdas is mu phoileasaidh riaghaltais a chur don roinn iomchaidh aig Riaghaltas na h-Alba no Riaghaltas na RA
  • bu chòir ceistean mu na poileasaidhean aig pàrtaidhean poilitigeach - aig an àm seo no san àm a dh'fhalbh - a chur don phàrtaidh iomchaidh.

 

A bharrachd air seo, thoir an aire nach bi sgioba Fiosrachadh a' Phobail is nam Foillseachaidhean a' sgaoileadh puist-d gu BPA no a' cur air adhart litrichean/puist-d gu buidhnean air an taobh a-muigh. Gheibhear liosta de na seòlaidhean puist-d aig BPA ann an roinn nan duilleagan fiosrachaidh san làrach-lìn againn.

Làmh air meur-chlàr

Faighnich ceist mun Phàrlamaid

Eil ceist agad mu bhallrachd, gnothaichean, dòighean-obrach no togalach na Pàrlamaid? Cleachd am foirm seo gus ceist a chur air sgioba Fiosrachadh is Foillseachaidhean Poblach.

Hands on a keyboard

Ask a question about the Parliament

Do you have a question about the Parliament's membership, business, procedures or building? Use this form to ask our Public Information & Publications team.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.