Ceangail - pròiseact coimhearsnachd òigridh

Bithibh Leinn! Clàr-foghlaim Seisc-ri-Seisc

Thigibh Leinn!

Nuair a bhios sibh ag èisteachd ri òraid no taisbeanadh, am bi sibh a’ faireachdainn a-riamh gum bu mhath leibh an teachdaireachd a chur an cèill ann an an dòigh a tha nas inntinniche agus nas beothaile?

Mas e gum bi, tha feum aig Pàrlamaid na h-Alba agus Pàrlamaid Òigridh na h-Alba air cuideachadh, beachdan is dealas bhuaibh gus ceangal a dhèanamh ri feadhainn eile eadar aig aois 16 gu 25.

Faodaidh ceangal atharrachadh a thoirt – mar a thug airson Gemma Mac an Tòisich (17), a rinn coiteachadh gus taic na b’ fheàrr fhaotainn airson na cloinne a tha mall san fhradharc, agus Amal Azzudin (21), a rinn coiteachadh an aghaidh cleachdadh nan ruaigean a’ chiad char sa mhadainn air tagraichean-tèarmainn leis nach do shoirbhich.

A thaobh Bithibh Leinn!

Is e a tha ann am Bithibh Leinn an clàr-foghlaim ùr seisc-ri-seisc againn.  Is e a tha ann an cothrom dhuibh fhèin cuideachadh gus tionnsgnadh ùr a chruthachadh is a lìbhrigeadh a bheir fiosrachadh mu Phàrlamaid na h-Alba do dhaoine.

Tha sinn a’ sireadh buidhnean dhaoine òga a tha ag iarraidh barrachd ionnsachadh mun Phàrlamaid is mu na cothroman na lùib - agus tha sinn ag iarraidh gun sgap iad an soisgeul. (Tha na buidhnean air an dèanamh suas le còignear eadar 16-25 bliadhna dh’aois agus aon obraiche-taice.)

Nì a’ chiad ìre den tionnsgnadh ceangal ri Taisbeanadh Sgeulachdan Siubhlach, leis an amas Bithibh Leinn! a sgaoileadh air feadh na h-Alba ceangailte ris an taisbeanadh seo.  

Ma tha sibh ag iarraidh barrachd fiosrachaidh air Bithibh Leinn, faodaidh sibh post-dealain a chur gu Frances Paulo san sgioba againn ri Foghlam is Com-pàirteachasan Choimhearsnachdan.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.