Co-chomhairleachadh air Plana Gàidhlig na Pàrlamaid

Ro-ràdh

Ghabhadh ri Achd na Gàidhlig (Alba) le Pàrlamaid na h-Alba ann an 2005 agus chaidh Bòrd na Gàidhlig (BnG) a stèidheachadh mar thoradh air seo. Tha BnG ag amas air ‘àbhaisteachadh’ na Gàidhlig am measg sluagh na h-Alba, ga chur mar fhiachaibh air buidhnean poblach ann an Alba seirbheisean Gàidhlig a thabhann gu for-ghnìomhach.  Tha Planaichean Gàidhlig (PG) gan cleachdadh gus sònrachadh ciamar a chleachdas buidheann a’ Ghàidhlig agus ciamar a bheir iad taic dhi agus a bhrosnaicheas iad cleachdadh na Gàidhlig nan obair. 

Faigh a-mach barrachd mu Achd 2005

Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba

Às dèidh Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, sa chiad dol-a-mach bha planaichean BCPA ag amas air seirbheisean bunasach a chur air bhonn. Anns na 5 bliadhna a chaidh seachad, chuimsich sinn air conaltradh, agus trèanadh san àite-obrach, le gnìomhan a thogadh aire mun Ghàidhlig ann an dòighean sìmplidh ach èifeachdach.

Faigh a-mach barrachd mu na seirbheisean a th’ againn mar-thà

An ath chòig bliadhna

Tha an treas Plana Gàidhlig againn a’ buntainn ris an àm eadar Giblean 2018 – Màrt 2023 agus tha sinn a’ dèanamh co-chomhairle air sin an-dràsta. Tha an dòigh-obrach an turas sa mòran nas practaigiche, a’ feuchainn ri dèanamh cinnteach gu bheil Gàidhlig, cho fada ’s a ghabhas, aig cridhe ar n-obrach seach a bhith air an iomall.

Tha an ath Phlana stèidhichte air na prionnsapalan a leanas:

  1. Cleachdadh na Gàidhlig mar a tha iomchaidh gus conaltradh ri coimhearsnachdan air feadh na h-Alba agus dèanamh cinnteach gur urrainn do choimhearsnachdan conaltradh ruinne sa Ghàidhlig (le bhith a’ tabhann ghnìomhan com-pàirteachaidh agus foghlaim ann an coimhearsnachdan agus a’ toirt taic do dh’eadar-obrachadh leis a’ Phàrlamaid sa Ghàidhlig).
  2. Toirt taic do ar BPA agus an luchd-obrach aca a bhith misneachail a’ cleachdadh na Gàidhlig nan obair (le bhith a’ lìbhrigeadh agus a’ cur air adhart taic agus cothroman dhaibh gus sin a dhèanamh).
  3. A’ cur na Gàidhlig aig cridhe smaoineachadh na Pàrlamaid (le bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil obair ga lìbhrigeadh ri taobh, agus taobh a-staigh, phrògraman a th’ ann mar-thà, cho math ri gnìomhan a chur air dòigh a dh’aon ghnothach airson aire a thogail mun Ghàidhlig). 

Tha Pàrlamaid na h-Alba airson barrachd fhaighinn a-mach mu shluagh na h-Alba agus an ceangal aca ris a’ Ghàidhlig gus ar cuideachadh agus sinn a’ deasachadh ar plana airson 2018-2023.

Tha grunn cheistean goirid againn nach bu chòir a thoirt barrachd air 5 mionaidean gam freagairt a bhios na chuideachadh dhuinn a’ toirt seo gu buil.

Faodaidh tu an suirbhidh a lìonadh sa Ghàidhlig no faodaidh tu an suirbhidh a lìonadh sa Bheurla.

Gheibhear an geàrr-chunntas den Dreach Phlana agus am Dreachd Phlana Slàn air làrach-lìn na Pàrlamaid.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.