Naidheachd

 

Comataidh ag aontachadh gum bu chòir oideachadh ciùil a bhith an asgaidh

Bu chòir oideachadh ciùil ann an sgoiltean a bhith an asgaidh. Is e seo co-dhùnadh aithisg a chaidh a thoirt a-mach an-diugh le Comataidh Foghlam is Sgilean aig Taigh an Ròid a bhios a’ sgrùdadh solarachadh teagasg ciùil ann an sgoiltean.

Obair togail mar ghnìomhachas gu bhith air a cur fon phrosbaig le Comataidh ann an Taigh an Ròid

Tha obair togail, mar raon ann an Alba, gu bhith a’ tighinn fon phrosbaig comataidh ann an Taigh an Ròid.

Prògram fad bliadhna gu bhith a’ comharrachadh 20 bliadhna de Phàrlamaid na h-Alba

Chaidh prògram fad bliadhna a chur an cèill an-diugh a bhios a’ comharrachadh 20 bliadhna bho chaidh Pàrlamaid na h-Alba a chruthachadh.

Leasain Nirribheach airson Comataidh a’ Cheartais

Bidh Comataidh a’ Cheartais ann am Pàrlamaid na h-Alba a’ dèanamh turas rùn-rannsachaidh gu Oslo mar phàirt de na rannsachaidhean aca air ath-leasachadh sheirbheisean poilis is smàlaidh ...

Tha Comataidh an Ionmhais & na Bun-reachd Thaigh an Ròid a’ rabhadh gu bheil fianais làidir ann air cunnart deamografaigeach a thaobh meud buidseat na h-Alba

Tha fianais làidir ann gu bheil cunnart deamografaigeach a’ bagairt air meud buidseat na h-Alba san àm ri teachd, a rèir Comataidh an Ionmhais & na Bun-reachd aig Taigh an Ròid. Dh’fhaodadh seo buaidh a thoirt air caiteachas poblach ann an Alba.

Rodger_Shearer

Taisbeanadh pàrlamaideach a’ rùrach na h-Alba tro lionsa nan oileanach dealbh-thogail.

Thèid obair-ealain bho fheadhainn de na dealbhadairean neo-dhreuchdail as fheàrr ann an Alba a thaisbeanadh nas anmoiche sa mhìos seo mar phàirt de thaisbeanadh ùr aig Pàrlamaid na h-Alba.

Ainmean nan daoine a thuit sa Chiad Chogadh gu bhith a’ soillseachadh Pàrlamaid na h-Alba mar chomharradh urraim

Thèid ainmean nan daoine a bhàsaich fhad ’s a bha iad a’ dèanamh seirbheis às leth Alba anns a’ Chiad Chogadh Mhòr a phròiseactachadh air togalach Pàrlamaid na h-Alba air Didòmhnaich 11 Sultain 2018 ...

BPA a’ sireadh bheachdan air moladh a chuireadh crìoch gu peanasachadh corporra do chloinn

Tha Comataidh Co-ionnanachdan agus Còraichean Daonna air gairm airson bheachdan a chur air bhog air molaidhean a bhiodh a’ toirt air falbh ‘peanasachadh reusanta’ mar leisgeul ann an lagh na h-Alba.

Comataidh a’ Cheartais a’ toirt taic do roghainnean eile an àite nan cùirtean

Tha Comataidh a’ Cheartais ann an Taigh an Ròid a’ toirt taic do chleachdadh a bharrachd de dhòighean-obrach leithid Rèiteach Eadar-roghnach airson Deasbadan ...

Comataidh aig Taigh an Ròid gu bhith a’ tadhal air Dùn Dè

Tha a’ Chomataidh an-dràsta a’ rannsachadh bochdainn ann an obair agus dè a’ bhuaidh a tha aig siostam tèarainteachd shòisealta againn orrasan a tha ann an obair ach le teachd-a-steach ìosal.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date