Naidheachd

 

Tha beàrn nach beag ann fhathast ann an taic luath slàinte-inntinn do dhaoine òga, tha Buill a’ toirt rabhadh

Tha Comataidh aig Pàrlamaid na h-Alba air rabhadh a thoirt gum feumar barrachd a dhèanamh gus am faigh daoine òga a tha feumach air cuideachadh leis an t-slàinte-inntinn aca cothrom air taic cho luath agus a ghabhas.

Buill neo-ghnìomhach ùra air bòrd Sgrùdadh Alba air an ainmeachadh

Thèid dithis ball neo-ghnìomhach ùra a chur an dreuchd le Coimisean na h-Alba airson an Sgrùdaidh Phoblaich an dèidh eacarsaich-fhastaidh fhosgailte a chumail, thathar air ainmeachadh.

BPAan a’ lorg fàilligeadh dona ann siostam chungaidhean-leighis nach eil a’ cur euslaintich sa phrìomh àite

Lorg sgrùdadh Comataidh Phàrlamaid na h-Alba air solar is iarrtas airson chungaidhean-leighis nach robh an siostam co-leantaileach agus nach bi e a’ cur euslaintich sa phrìomh àite.

Tha Comataidh na h-Àrainneachd, Atharrachadh Gnàth-shìde agus Ath-leasachadh Fearainn aig Taigh an Ròid air rannsachadh mu Ath-shlànachadh Uaine a chur air bhog

Tha Comataidh na h-Àrainneachd, Atharrachadh Gnàth-shìde agus Ath-leasachadh Fearainn aig Taigh an Ròid air rannsachadh a chur air bhog air mar as urrainn do dh’Alba dèanamh cinnteach ...

Comataidh Ionmhais Thaigh an Ròid a’ gairm rannsachadh air buaidh Covid-19 air buidseat Riaghaltas na h-Alba airson 2021/22

Chaidh rannsachadh pàrlamaideach air buaidh Covid-19 air Buidseat Riaghaltas na h-Alba airson 2021/22 a ghairm le Comataidh Ionmhais is Bun-reachd Thaigh an Ròid.

Bu chòir gum faodadh luchd-dreuchd sochairean a thogail às leth luchd-tagraidh ach feumaidh innealan-dìona a bhith ann, tha Comataidh aig Taigh an Ròid ag ràdh

Tha Buill air Comataidh Tèarainteachd Shòisealta aig Taigh an Ròid air taic a chur ri Bile a leigeadh le tagraichean inbheach shochairean, a dh’aontaicheas, neach-dreuchd ainmeachadh gus sochairean a thagradh às an leth.

Buill gus Rùnaire a’ Chaibineit a cheasnachadh mu èiginn Covid-19 ann an dachaighean-cùraim

Tha Comataidh Slàinte is Spòrs aig Pàrlamaid na h-Alba ri Rùnaire a’ Chaibineit a cheasnachadh mu bhuaidh coròna-bhìorais air dachaighean-cùraim na h-Alba.

Buill ag iarraidh atharrachaidhean nach beag air fuasgladh nam fiachan

Tha Comataidh Ionmhais, Eaconamaidh agus Obair Chothromach air aithisg fhoillseachadh an-diugh air gnìomhasan-urrais air an dìon ag ràdh gu bheil atharrachaidhean a dhìth gus fuasgladh nam fiachan a dhèanamh ...

A’ bhuaidh a bheir coròna-bhìoras air seirbheisean-còmhdhail agus air an eaconamaidh dhùthchail gu bhith gan sgrùdadh le Buill

Tha a’ bhuaidh a bheir Covid 19 air seirbheisean-còmhdhail agus air eaconamaidh dhùthchail na h-Alba gu bhith gan sgrùdadh le Buill

Achd Saorsa Fiosrachaidh feumach air leasachadh, a rèir Comataidh Sgrùdaidh Poblach Thaigh an Ròid

Ann an aithisg sgrùdadh iar-reachdail a chaidh fhoillseachadh an-diugh, tha Comataidh Sgrùdadh Poblach Thaigh an Ròid* ag ràdh gu bheil an Achd Saorsa Fiosrachaidh (Alba) (FOISA) air soilleireachd ...

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date