Dh’fhaodadh gum bi fiosrachadh cudromach ann nach bi air a chlàradh ri linn a’ Bhile Choiteachaidh, a rèir Comataidh sa Phàrlamaid

15.12.2015

A rèir Comataidh ann an Taigh an Roid, dh’fhaodadh gum bi “tòrr” fiosrachaidh chudromaich ann nach bi air a chlàradh ri linn a’ Bhile Choiteachaidh (Alba) mar a tha am Bile an-dràsta.

Tha a’ mhòr-chuid de bhuill air a’ Chomataidh Inbhean, Dòighean-obrach agus Cur-an-dreuchd Poblach den bheachd gu bheil na planaichean gus dìreach conaltradh aghaidh-ri-aghaidh le Ministearan is BPA a chlàradh ann an clàr-coiteachaidh a’ dol a dhèanamh eadar-dhealachadh nach bu chòir a bhith ann, agus tha iad a’ moladh gun toir Riaghaltas na h-Alba sùil air a’ bhuaidh a dh’fhaodadh a bhith ann nam biodh gach dòigh-chonaltraidh air an gabhail a-steach sa Bhile.

Ged a chaidh taic a thoirt do phrionnsapalan coitcheann a’ Bhile san aithisg airson Ìre 1, tha a’ Chomataidh cuideachd a’ moladh gum bu chòir do Riaghaltas na h-Alba atharraichean a dhèanamh gus a’ chiall a th’ aig coiteachadh riaghailteach a leudachadh gu bhith gabhail a-steach conaltradh ri oifigearan poblach eile, cho math ri Ministearan is BPA.

Thuirt Neach-gairm na Comataidh Inbhean, Dòighean-obrach agus Cur-an-dreuchd Poblach, Stiùbhart Stevenson BPA:

“Dh’èist a’ Chomataidh gu faiceallach ri daoine a thug fianais seachad san rannsachadh againn, agus mar thoradh air sin, tha a’ mhòr-chuid againn den bheachd gum bu chòir don Riaghaltas beachdachadh air cuid a chumhachan cudromach sa Bhile a leudachadh.

“Tha a’ Chomataidh a’ tuigsinn gun deach mìneachadh cumhang a thoirt air coiteachadh mar chonaltradh labhairteach gus nach biodh taghadh ro fharsaing de dh’fhiosrachadh ga chlàradh agus gus nach biodh cus uallaichean obrach ann leis an t-siostam ùr.

“Ge-tà, tha a’ mhòr-chuid againn den bheachd mura clàraichear ach conaltradh labhairteach gun dèan sin eadar-dhealachadh eadar dòighean-conaltraidh nach bu chòir a bhith ann agus gum bi tòrr fiosrachaidh ann nach bi air a chlàradh.

“Tha sinn a’ moladh gun toir an Riaghaltas sùil air a’ bhuaidh a dh’fhaodadh a bhith ann nan atharraicheadh iad a’ chiall a th’ aig coiteachadh riaghailteach gu bhith gabhail a-steach conaltradh de sheòrsa sam bith, agus le sùil atharraichean sam bith a bhios a dhìth air a’ Bhile a dhèanamh.”

Tha aithisg na Comataidh cuideachd a’ togail dragh mu mar a tha am Bile a’ moladh nach bi coinneamhan a chuireas BuPA no Ministearan fhèin air dòigh air an gabhail a-steach fon chiall seo. Tha a’ Chomataidh ag iarraidh air an Riaghaltas coimhead às ùr air cho pragtaigeach agus a bhios sin, agus tha a’ Chomataidh ag iarraidh orra beachdachadh air an cumha seo a thoirt às no rudeigin eile a chur na àite aig Ìre 2.

Cùl-fhiosrachadh

Tha am meòrachan-poileasaidh airson a’ Bhile Choiteachaidh (Alba) ag ràdh:

* ’s e a tha fa-near don Bhile gum bi obair riochdairean a chaidh a thaghadh nas fhosgailte

* ’s e prìomh amas a’ Bhile clàr freagarrach is iomchaidh a stèidheachadh airson gnìomhan coiteachaidh

Bha taic aona-ghuthach ann, am measg nan daoine a thug freagairt seachad ann an rannsachadh na Comataidh, airson a’ phrionnsapail nach fheumadh daoine fa leth a bha coiteachadh clàradh.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.