April

Foillseachadh aithisg a’ sgrùdadh mholaidhean a thaobh cuideachadh dhaoine gus làmh a chur nam beatha fhèin

30.04.2015

Chaidh aithisg phàrlamaideach fhoillseachadh an-diugh leis a’ Chomataidh Slàinte is Spòrs a tha a’ sgrùdadh mholaidhean airson a dhèanamh laghail daoine a chuideachadh ann a bhith a’ cur làmh nam beatha fhèin.

Gairm airson bheachdan mu Bhile Toirmeasg Smocaidh

29.04.2015

Chaidh gairm a-mach an-diugh bhon Chomataidh Slàinte is Spòrs airson bheachdan air reachdas a stèidhicheas gur e eucoir a th’ ann do dh’inbhich a bhith a’ smocadh ann an carbad rathaid sa bheil leanabh.

Feumar beachdan luchd-cleachdaidh BSL a shireadh gus piseach a thoirt air cùisean

27.04.2015

Chaidh ceum eile a ghabhail an-diugh gu ruige modhan reachdail ùra a tharraingeas aire dhaoine gu BSL agus a bhrosnaicheas iad gu bhith ga cleachdadh

Comataidh a’ Cheartais a’ cur fàilte air molaidhean ann am Bile Trafaigeachd is Gabhail-brath Dhaoine

24.04.2015

An-diugh, tha Comataidh a’ Cheartais a’ toirt taic do phrionnsabail choitcheann a’ Bhile, a tha ag amas air an lagh eucorach a neartachadh an aghaidh trafaigeachd is gabhail-brath dhaoine

Comataidh Taigh an Ròid a’ tadhal air Ìle mar phàirt de rannsachadh air aonaranachd

23.04.2015

Ciamar a tha coimhearsnachd iomallach a’ toirt cuideachadh do dhaoine a tha aonaranach agus leotha fhèin? ’Se sin a’ cheist air am bi Comataidh Co-ionnanachd Chothroman Pàrlamaid na h-Alba a’ beachdachadh air anns an sgrùdadh aice.

An t-Oifigear Riaghlaidh a’ bruidhinn air caochladh Tom McCabe

19.04.2015

An dèidh caochladh Tom McCabe, a bha roimhe na Bhall Pàrlamaid na h-Alba airson a’ Phàrtaidh Làbaraich agus a bha uair na Mhinistear, thuirt an t-Oifigear Riaghlaidh an Fhìor Urr. Tricia Marwick BPA

Pàrlamaid na h-Alba a' gabhail pàirt ann an Seachdain na h-Alba 2015

09.04.2015

Bidh Oifigear Riaghlaidh Pàrlamaid na h-Alba, Am Ball Urramach Tricia Marwick, aig ceann buidheann-riochdachaidh de BhPAan 's iad an sàs ann an sreath ghnothaichean ri linn Seachdain na h-Alba 2015 bho an-diugh air adhart.

Coimisean Còraichean Daonna na h-Alba – oifigearan ùra

07.04.2015

Tha SPCB air suidheachadh dithis oifigearan ùra a chur an cèill an dèidh eacarsaich fhosgailte fastaidh.

A’ chiad duais Ruigsinn Uathachais a’ dol gu Pàrlamaid na h-Alba

02.04.2015

Ghabh an t-Oifigear Riaghlaidh, an Fhìor Urramach Tricia Marwick BPA, an duais às leth Pàrlamaid na h-Alba bho Jenny Paterson, Stiùiriche a’ Chomainn Uathachais Nàiseanta (Alba), ann an Taigh an Ròid

Dè na leasachaidhean a bheir reachdas ùr air cosnadh foghlaim?

01.04.2015

Dè na leasachaidhean a bheir reachdas ùr air cosnadh foghlaim ? Seo dìreach aon de na ceistean a tha ga cur le Comataidh Foghlam is Cultar aig Pàrlamaid na h-Alba

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.