A’ Phàrlamaid gu bhith gabhail fianais a thaobh eucoir an aghaidh fiadh-bheatha

28.10.2014

Bidh eucoir an aghaidh fiadh-bheatha fon phrosbaig a-rithist nuair a bheir Oifis a’ Chrùin agus àrd oifigearan poileis fianais phoblach ann am Pàrlamaid na h-Alba air 29 Dàmhair 2014. Bidh a’ choinneamh mar phàirt den sgrùdadh a nì Comataidh Cùisean Dùthchail, Atharrachadh Clìomaid agus Àrainneachd (RACCE) air an aithisg a dh’fhoillsich Riaghaltas na h-Alba, Eucoir an Aghaidh Fiadh-bheatha ann an Alba.

Thuirt Neach-gairm na Comataidh, Rob Gibson BPA

Tha daoine a’ fàs nas mothachail air mar a tha uiread eucorach ann an aghaidh fiadh-bheatha agus air cho toinnte agus a tha an cuspair, agus mar sin tha a’ Chomataidh gu mòr airson cluinntinn bho na daoine a tha a’ feuchainn ri stad a chur air. Seo dòigh chudromach san urrainn don Phàrlamaid taic a chumail ris an obair fìor fheumail a bhios iad a’ dèanamh gus dìon a chur air dualchas nàdair na h-Alba airson an ath ghinealaich, agus am measg na tha iad a’ dìon tha ar n-eòin-creiche, ar sinich agus fiadh-bheatha na mara.

“Bidh a’ Chomataidh a’ toirt sùil shònraichte air na dùbhlain a tha ro dhaoine ris a bheil e an urra reachdas airson eucoir an aghaidh fiadh-bheatha a chur an sàs.”

Bho 2011, tha e air a bhith mar uallach fon lagh air Ministearan na h-Alba aithisg bhliadhnail a sgrìobhadh air an t-suidheachadh a th’ ann a thaobh eucoir an aghaidh fiadh-bheatha ann an Alba, le fiosrachadh na cois air cia mheud eucoir a bh’ ann sa bhliadhna agus cia mheud neach a chaidh casaid a thogail nan aghaidh. Chaidh an dàrna aithisg aig Riaghaltas na h-Alba air Eucoir an Aghaidh Fiadh-bheatha ann an Alba fhoillseachadh air 20 Dàmhair 2014.

Lean Mgr Gibson BPA: 

“Tha mar a tha Riaghaltas na h-Alba air a bhith toirt sùil air seo thar na dà bhliadhna a dh’fhalbh a’ sealltainn gu bheil e na amas follaiseach dhaibh tuigse fhaighinn eucoir an aghaidh fiadh-bheatha, cuspair a tha iom-fhillte agus suidheachadh a’ sìor atharrachadh, agus gu bheil e na amas dhaibh modhan a dh’aona-ghnothach a dhealbh gus eucoraich a lorg agus a chur fo chasaid.

“Tha sinn a-nis airson cluinntinn mu na h-oidhirpean soilleir, èifeachdach agus a ghabhas tomhas a tha an Riaghaltas a’ dèanamh gus na h-amasan sin a thoirt gu buil an-dràsta agus san àm ri teachd.”

Cumaidh a’ Chomataidh airson Cùisean Dùthchail, Atharrachadh Clìomaid agus an Àrainneachd (RACCE) orra a’ sgrùdadh na h-aithisge le bhith gabhail fianais bhon Mhinistear airson na h-Àrainneachd is Atharrachadh Clìomaid, Pòl Wheelhouse BPA, air 5 Samhain 2014. Sgrìobhaidh a’ Chomataidh chun an Riaghaltais le molaidhean aig deireadh na Samhna.

A’ toirt fianais do CDACA air 29 Dàmhair 2014:  

  • Iar-Àrd-Chonstabal Calum Greumach, Mòr-eucoir is Dìon a’ Phobaill, Poileas Alba
  • Lorg-phoileas Àrd-Stiùireadair Robbie Allan, Òs Cionn Eucoir an Aghaidh Fiadh-bheatha, Poileas Alba
  • Pàdraig Hughes, Ceannard an Aonaid airson Eucoir an Aghaidh Fiadh-bheatha no san Àrainneachd, Oighreachd a’ Chrùin 

Gheibhear fianais sgrìobhte a fhuair a’ Chomataidh an seo: http://www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/CurrentCommittees/82757.aspx  

 Gheibhear pàipearan na Comataidh airson seisean Dhimàirt an seo: http://www.scottish.parliament.uk/S4_RuralAffairsClimateChangeandEnvironmentCommittee/Meeting%20Papers/Meeting_Papers_29_10_2014.pdf

Chithear an seisean airson fianais tron cheangal seo:

http://www.scottishparliament.tv/?vid=live-committee-room-5 

Fios conalraidh

Fios do na meadhanan

Fios comataidh

Public information

  • Telephone enquiry line: 0800 092 7500 or 0131 348 5395 (Gàidhlig)
  • info@parliament.scot
  • Text 07786 209 888
  • Ask a question online through live chat
  • We also welcome calls using the Text Relay service or in British Sign Language through contactSCOTLAND-BSL

Keep up to date with us on:

keep up to date with what's happening in Parliament on Facebook Follow the Scottish Parliament on Twitter @ScotParl keep up to date with what's 
happening in Parliament on YouTube

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.