Barrachd chumhachdan ionmhasail gu bhith air an tiomnadh - dè na roghainnean a th’ ann?

08.10.2014

Bidh Comataidh an Ionmhais aig Pàrlamaid na h-Alba a’ sgrùdadh nan roghainnean a th’ ann gus barrachd chumhachdan ionmhasail a thiomnadh do dh’Alba ann an rannsachadh ùr a thèid fhoillseachadh an-diugh (Diardaoin 9 Dàmhair).

A’ leantainn air bhon reifreann, agus bho mar a chaidh Coimisean Mhic a’ Ghobhainn a chur air bhonn, bidh rannsachadh na Comataidh a’ toirt sùil air na prionnsapalan coitcheann a bu chòir a chur an sàs nuair a thathar a’ tiomnadh tuilleadh chumhachdan ionmhasail agus air dè na cumhachdan a bu chòir bhith ann. Cuideachd, beachdaichidh an rannsachadh air a’ bhuaidh a dh’fhaodadh a bhith aig cumhachdan ionmhasail a bharrachd air a’ mheall-thabhartas (block grant).

Rè ùine an rannsachaidh, bidh a’ Chomataidh a’ gabhail fianais bho ghrunn dhaoine agus bidh i ag iarraidh air daoine na beachdan aca a chur a-steach a thaobh nan roghainnean a th’ ann airson cumhachdan ionmhasail a thiomnadh do dh’Alba.

Thuirt Neach-gairm na Comataidh, Coinneach Gibson BPA:

“A’ leantainn air bhon reifreann, tha deasbad ann a-nis air mar a thèid tuilleadh chumhachdan a thiomnadh do dh’Alba. Tha Coimisean Mhic a’ Ghobhainn a’ beachdachadh an-dràsta air dè na cumhachdan a bharrachd a bu chòir a thiomnadh do dh’Alba agus am measg na prìomh fheadhainn bidh cumhachdan ionmhasail. Tha e ceart gun cuir sinne ris an deasbad a tha sin.

“Bidh ar rannsachadh a’ coimhead air dè na cumhachdan a bu chòir a bhith air an tiomnadh agus dè a’ bhuaidh a bheireadh iad air a’ mhaoineachadh a gheibh Alba. Tha sinn airson taghadh farsaing de bheachdan a chluinntinn a thaobh na bhiodh seo a’ ciallachadh do dh’Alba.”

Tha a’ Chomataidh a’ sireadh bheachdan air grunn cheistean, nam measg tha:

Dè na prionnsapalan a bu chòir a chur an sàs nuair a thathar a’ tiomnadh barrachd chumhachdan ionmhasail do Phàrlamaid na h-Alba?

  • Dè na cumhachdan ionmhasail a bharrachd a bu chòir a bhith air an tiomnadh do Phàrlamaid na h-Alba agus carson?
  • Dè na cumhachdan ionmhasail a bharrachd nach bu chòir a bhith air an tiomnadh do Phàrlamaid na h-Alba agus carson?
  • Gu dè an ìre a dh’fhaodadh Riaghaltas na h-Alba a bhith air an cuingealachadh a thaobh mar a chleachdas iad na cumhachdan ùra airson cìsean ri linn mar a bhios na cumhachdan sin co-cheangailte ri co-dhùnaidhean ionmhais airson na RA?
  • Dè a’ bhuaidh a dh’fhaodadh a bhith aig barrachd chumhachdan ionmhasail air a’ mheall-thabhartas*?
  • Dè a’ bhuaidh a dh’fhaodadh a bhith aig cumhachdan ionmhasail a bharrachd air na dleastanasan a bhios aig Teachd-a-steach na h-Alba?

Cùl-fhiosrachadh

’S e an ceann-latha airson freagairtean Dihaoine 14 Samhain 2014. Bu chòir a h-uile freagairt a chur ann am post-d gu: finance@scottish.parliament.uk.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh air rannsachadh na Comataidh air duilleag-lìn na Comataidh:

http://www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/CurrentCommittees/29822.aspx

Fios conaltraidh

Fios do na meadhanan

Fios comataidh

Public information

  • Telephone enquiry line: 0800 092 7500 or 0131 348 5395 (Gàidhlig)
  • info@parliament.scot
  • Text 07786 209 888
  • Ask a question online through live chat
  • We also welcome calls using the Text Relay service or in British Sign Language through contactSCOTLAND-BSL

Keep up to date with us on:

keep up to date with what's happening in Parliament on Facebook Follow the Scottish Parliament on Twitter @ScotParl keep up to date with what's 
happening in Parliament on YouTube

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.