Cruthachadh buidheann inbhean-bidhe airson na h-Alba air taic fhaighinn bho Chomataidh na Slàinte

21.08.2014

Tha cruthachadh buidhne leatha fhèin an urra ri inbhean-bidhe ann an Alba air taic fhaighinn bho Bhuill air Comataidh Slàinte is Spòrs.

Tha Bile Bidhe (Alba) a’ moladh gun tig an àite Buidheann-gnìomha Inbhean-bidhe ann an Alba mar a tha ann an-dràsta Inbhean-bidhe na h-Alba aig am biodh àite, a bharrachd air riaghladh sàbhailteachd-bhidhe, ann am poileasaidh mu riaghailt-bidhe agus bheathachadh.  

Ann an aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh, tha Buill ag iarraidh barrachd mionaideachd air na dreuchdan a thaobh rannsachaidh a thathar a’ moladh airson Inbhean-bidhe na h-Alba agus mar a nì na dreuchdan seo ceangal ri buidhnean-rannsachaidh air am maoineachadh anns an Rìoghachd Aonaichte. Chuir an aithisg cuideam cuideachd air cothroman nach gann don bhuidhinn ùir buannachd a thoirt à sruthan-maoineachaidh Eòrpach, Horizon 2020 nam measg agus dh’iarr a’ Chomataidh barrachd mionaideachd a thaobh mar a ghabhas feum a thoirt às na cothroman seo air maoineachadh. 

Bidh de chomas aig a’ bhuidhinn ùir cuideachd smachdan rianachdail a chur an sàs, rabhadh stèidhichte mu pheanasachadh nam measg, air an fheadhainn a nì eucoir ceangailte mu lagh a’ bhidhe ann an Alba. Ged a tha i taiceil ris a’ phrionnsapal, tha a’ Chomataidh a’ gairm air Riaghaltas na h-Alba beachd a ghabhail air modh-obrachaidh ghearanan a stèidheachadh airson nan smachdan ùra. 

Thuirt Neach-gairm na Comataidh, Donnchadh MacNèill BPA: 

“Tha gnìomhachas a’ bhidhe agus na dibhe ann an Alba air cliù a chosnadh air feadh na cruinne airson càileachd, agus bidh àite deatamach aig cruthachadh na buidhne seo mar sin ann a bhith a’ dèanamh cinnteach gum bi earbsa aig luchd-caitheimh ann an sàbhailteachd a’ bhidhe a bhios iad ag ithe.   

“Bheir an reachdas a thathar a’ moladh barrachd cumhachd don bhuidhinn smachdan a sgaoileadh air an fheadhainn a bhriseas lagh a’ bhidhe ann an Alba a bheir misneachd do luchd-caitheimh air a’ cheann thall.” 

Thuirt Leas-neach-gairm na Comataidh, Bob Doris BPA:  

“Ged a chanadh neach nach eil sa Bhile seo ach atharrachadh a thaobh rianachd, ann am fìrinn is e na thathar a’ moladh buidheann ùr a bhios an urra ri chan e a-mhàin sàbhailteachd-bidhe ach riaghailt-bidhe is beathachadh cuideachd. 

“Bha e follaiseach gu bheil na ceistean seo air fad cudromach gus slàinte is fallaineachd muinntir na h-Alba a dhìon agus cliù gnìomhachas a’ bhidhe is na dibhe ann an Alba a dhìon. Tha a’ Chomataidh againn ag aontachadh gum biodh cruthachadh na buidhne ùire seo na cheum mòr air adhart.”  

Cùl-fhiosrachadh

Bha a’ Chomataidh a’ gabhail beachd air Bile Bidhe (Alba) aig ìre a h-aon. Ghabh a’ Chomataidh ri fianais bho chaochladh eagrachaidhean, Tesco, an t-Àrd-ollamh Hugh Pennington, Co-bhanntachd Reic na h-Alba (Scottish Retail Consortium) agus Caidreachas Biadh is Deoch na h-Alba nam measg.

Leugh an Aithisg

Stage 1 Report on the Food (Scotland) Bill

Fios conaltraidh

Fiosrachadh do na meadhanan

Fiorsachadh mun chomataidh

Public information

  • Telephone enquiry line: 0800 092 7500 or 0131 348 5395 (Gàidhlig)
  • info@parliament.scot
  • Text 07786 209 888
  • Ask a question online through live chat
  • We also welcome calls using the Text Relay service or in British Sign Language through contactSCOTLAND-BSL

Keep up to date with us on:

keep up to date with what's happening in Parliament on Facebook Follow the Scottish Parliament on Twitter @ScotParl keep up to date with what's 
happening in Parliament on YouTube

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.