Beachdan daoine òga gun dachaigh gan iarraidh le Comataidh Co-ionnanachd Chothroman

28.03.2014

Thathar ag iarraidh air daoine òga gun dachaigh am beachdan a thoirt do Chomataidh Co-ionnanachd Chothroman agus iad a’ sireadh fianais a thaobh stad a chur ri òigridh gun dachaigh ann an aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh.

Tha a’ Chomataidh a’ sireadh fianais gun deach adhartas a dhèanamh an dèidh molaidhean aithisg 2012 aca air an robh an tiotail “Dachaigh Fhaotainn ’s a Cumail: ceuman a thaobh stad a chur air òigridh gun dachaigh” ann an obair gach buidheann, o Riaghaltas na h-Alba gu ruige ùghdarrasan ionadaile is buidhnean saor-thoileach. 

Thug an aithisg tarraing gu sònraichte air grunn cheistean, nam measg an dòigh àbhaisteach sam bi cuid de dh’ùghdarrasan ionadail a’ dèiligeadh ri òigridh 16 bliadhna a dh’aois a dh’fhàgas ionadan cùraim ’s a bhios gun dachaigh, agus am feum a tha ann dèanamh cinnteach gum bi tabhartasan cùram coimhearsnachd – a tha ann gus cobhair a thoirt do dh’òigridh aig nach eil ach tuarastail ìseal – ri fhaotainn a chor is gun gluais iad a-mach às ionadan cùraim ’s a-steach gu taigheadas, agus gum bi seo air dòigh air an dearbh latha ’s a gheibhear iuchraichean an taigh ’s chan ann mìosan an dèidh làimh.  

Thuirt Neach-gairm Comataidh Co-ionnanachd Chothroman, Margaret McCulloch BPA:

“Thug aithris chruaidh lom 2012 againn sùil àraid air na bha ann de dh’òigridh gun dachaigh a dh’fhulaing ri linn ’s nach d’ fhuair iad taic ann a bhith a’ faighinn seachad air easpa sgilean beatha, rud ris an deach cur gu mòr le droch thaigheadas agus iomallachd. Ged a ghlac ar n-aithisg aire nam meadhanan, tha sinn ag iarraidh faighinn a-mach nan robh buaidh mhaireannach sam bith aice.

“’S e sin an adhbhar a tha sinn, dà bhliadhna an dèidh làimh, a’ cur na ceiste a bheil tuilleadh taic ann do dhaoine òga cugallach? An deach ath-sgrùdadh sam bith a dhèanamh air ro-innleachd a h-uile ùghdarras ionadail gus stad a chur air òigridh gun dachaigh? Tha sinn an dòchas gun innis daoine òga iad fhèin dhuinn an deach dòighean ùra a thoirt a-steach agus dè cho èifeachdach ’s a bha iad a thaobh a bhith a’ cur aghaidh air ceist daoine gun dachaigh.” 

Cumaidh a’ Chomataidh aon seisean fianais nuair a leanas iad orra a thaobh ceist òigridh gun dachaigh ann an Lùnastail na bliadhna seo.  

’S e an ceann-ama airson fianais ach Dihaoine 23 Cèitean. Seo an ceangal  - 

http://www.pàrlamaidnahalba.ra/gnothaicheannapàrlamaid/ComataidheananCeartUair/29807.aspx

Cùl-fhiosrachadh

Dh’fhoillsich Comataidh Co-ionnanachd Chothroman an aithisg aca, ‘Dachaigh Fhaotainn ’s a Cumail’ ann an Dàmhair 2012. Thug an aithisg sùil gu sònraichte air sreath dhùbhlannan a bhios aig òigridh ri aghaidh a chur, daoine òga a dh’fhulangas briseadh teaghlaich agus feadhainn chugallach a dh’fhàgas ionadan cùram agus a bhios a’ dèiligeadh ri duilgheadasan a thaobh beatha neo-eisimeileach a thoirt a-mach dhaibh fhèin. Gheibhear an aithisg iomlan aig:

http://www.pàrlamaidnahalba.ra/gnothaicheannapàrlamaid/ComataidheananCeartUair/55470.aspx

Contact information

Media information

Committee information

Public information

  • Telephone enquiry line: 0800 092 7500 or 0131 348 5395 (Gàidhlig)
  • info@parliament.scot
  • Text 07786 209 888
  • Ask a question online through live chat
  • We also welcome calls using the Text Relay service or in British Sign Language through contactSCOTLAND-BSL

Keep up to date with us on:

keep up to date with what's happening in Parliament on Facebook Follow the Scottish Parliament on Twitter @ScotParl keep up to date with what's 
happening in Parliament on YouTube

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.