Comataidh ag iarraidh barrachd fiosrachaidh mu phlanadh nàiseanta

14.03.2014

Ann an aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh, tha Comataidh Bun-structair is Cur-an-Seilbh Calpa air barrachd fiosrachaidh iarraidh air Riaghaltas na h-Alba a thaobh prìomh phàirtean den Fhrèama Phlanaidh Nàiseanta aca.

Agus i a’ toirt tarraing air fianais na h-aithisg, thuirt Neach-gairm na Comataidh, Maureen Watt BPA:

“’S e sgrìobhainn chudromach a tha anns an Fhrèama Phlanaidh Nàiseanta. Cuiridh i an cèill frèama is co-theacsa a thaobh co-dhùnaidhean planaidh thar Alba. A bharrachd air seo, faodaidh i cuideachd a bhith mar sgrìobhainn cur-an-seilbh, ag ainmeachadh far an gabh planadh cur ris an t-siostam ’s ri pròiseactan.

“Ged a chuireas a’ Chomataidh taic ri tòrr san sgrìobhainn, tha cuid de raointean innte far am mol sinn don Riaghaltas beachdachadh a dhèanamh mus fhoillsich iad dreach dheireannach na sgrìobhainn-sa. Bidh seo mar chuideachadh ann a bhith a’ toirt piseach air ruigsinneachd is soilleireachd an fhrèama phlanaidh.”

’S e geàrr-chunntas de phrìomh phuingean na h-aithisge ach:

Còmhdhail

Aithnichidh agus cuiridh a’ Chomataidh fàilte air molaidhean gus cur ri còig port-adhair ann an Alba air dòigh shimplidh eaconamach. Gidheadh, molar faiceall, leis gu bheil cunnart ann gus tèid cur ris na chuirear a-mach de ghasaichean ri linn meudachadh nam port-adhair, rud a lagaicheas oidhirpean Riaghaltas na h-Alba na h-amasan aca fhèin a thaobh lughdachadh ghasaichean a choileanadh.

Cuiridh a’ Chomataidh fàilte air a’ chomharradh gun tig iarrtas ghnìomhachasan a mholas loidhne-rèile luath eadar Dùn Èideann is Glaschu – air thoiseach air a’ phròiseact nas fharsainge air feadh na RA – fo aire nam Ministearan a dh’aithghearr. Tha iad a’ moladh gun toir Riaghaltas na h-Alba fa-near ceistean is draghan a chaidh a thogail mar fhianais far am buin seo ris a’ bhuaidh a dh’fhaodadh a bhith ann air a’ phròiseact Prògram Leasachaidh Dhùn Èideann / Ghlaschu (GDLP), cho math ri dealas an Riaghaltais a thaobh leasachaidhean rèile nas fharsaing na h-Alba.

Cuiridh a’ Chomataidh fàilte air ’s gum bi leasachaidhean air an toirt a-steach aig trì puirt-mhara ann an dreach FPN3 (Raon Cur-an-Seilbh Inbhir Ghrainnse, Comas Bathair air Uisge For agus Caladh Obar Dheathain) ach molaidh iad gum beachdaich Riaghaltas na h-Alba air cur ris a’ phàirt dhen sgrìobhainn a dhèiligeas ris a’ bhuaidh a dh’fhaodadh a bhith aig na leasachaidhean seo air an àrainneachd is air luchd-còmhnaidh ionadail.

Cuideachd, ’s e beachd na Comataidh gu bheil e cudromach gun toir Riaghaltas na h-Alba beachdachadh iomlan air na dh’fhaodadh a bhith an lùib barrachd comas bathair san àm ri teachd – chaidh toirt fa-near gu sònraichte gu bheil fianais ann mu ghiùlan bathar rèile agus tursan goirid mara bhàtaichean – a thaobh cuideachadh ann a bhith a’ coileanadh nan amasan farsaing aca far am buin seo ri ceanglaichean nas fheàrr agus, rud cudromach, ri seasmhachd.

Cuiridh a’ Chomataidh fàilte cuideachd air an dealas a nochd am Ministear airson Riaghlaidh Ionadail is Planaidh a thaobh tuilleadh treòir a thoirt do dh’ùghdarrasan ionadail mu phlanadh fa chòir coimhearsnachdan gnìomhach siubhail. Molar gun toir seo a-steach, cuideachd, treòr mu mar a dh’fhaodadh atharrachadh nas fharsainge a thaobh modh, leithid còmhdhail sheasmhach phoblach, a thoirt a-steach air dòigh nas èifeachdaiche don t-siostam phlanaidh.

Taigheadas is Planadh

Tha dragh air a’ Chomataidh gur dòcha, ma tha planadh taigheadais cho mòr an urra ri siostam a thig fo stiùir planaidh, agus ma tha planaichean ùghdarrasan iondaile a-nis aosta, gun rachadh creideas an t-siostaim seo a lagachadh, ga fhàgail fo chunnart gun gabhar brath air.

Molaidh a’ Chomataidh gun co-obraich Riaghaltas na h-Alba cuide ri ùghdarrasan ionadail gus dèanamh cinnteach gun tèid na planaichean taigheadas aca ùrachadh a rèir riatanasan reachdail. ’S e beachd na Comataidh gu bheil seo deatamach ma tha ùghdarrasan ionadail gu bhith deiseil a bhith gu h-èifeachdach a’ coileanadh feumalachdan taigheadas nan daoine san sgìre aca, a’ toirt fa-near don t-suidheachadh a tha ann an ceartuair a thaobh na h-eaconamaidh, gnothaichean sòisealta agus na h-àrainneachd.

Cuideachd, tha a’ Chomataidh a’ togail ceist a thaobh co-dhiù am bi luchd-leasachaidh a’ cumail ri deagh chleachdadh a thaobh ruigsinneachd air ceanglaichean fàidhbir didsiteach. Molaidh iad gun dèan Riaghaltas na h-Alba sgrùdadh air dòighean san gabh toirt air luchd-leasachaidh air dòigh nas gnìomhaiche tron t-siostam phlanaidh a bhith fo riatanas dèanamh cinnteach gum bi ceuman iomchaidh a thaobh ceanglaichean didsiteach mar phàirt de gach moladh air leasachaidhean ùra.

Cùl-fhiosrachadh

Chaidh an treas dreach den Fhrèama Phlanaidh Nàiseanta (FPN) a chur fa chomhair na Pàrlamaid air 14 Faoilleach.

Cuideachd, rinn trì Comataidhean eile sgrùdadh air an FhPN airson cheistean a bhuin riutha fhèin, nam measg Eaconamachd, Àrainneachd is Turasachd, Riaghladh Ionadail is Ath-bheothachadh agus Cùisean Dùthchail, Atharrachadh Clìomaid agus Àrainneachd. 

Read the Report

 

  • Infrastructure and Capital Investment Committee: Proposed National Planning Framework 3

 

Contact information

Media information

  • Sally Coyne: 0131 348 6265
  • Text Relay calls welcome
  • Sally.Coyne@scottish.parliament.uk

Public information

  • Telephone enquiry line: 0800 092 7500 or 0131 348 5395 (Gàidhlig)
  • info@parliament.scot
  • Text 07786 209 888
  • Ask a question online through live chat
  • We also welcome calls using the Text Relay service or in British Sign Language through contactSCOTLAND-BSL

Keep up to date with us on:

keep up to date with what's happening in Parliament on Facebook Follow the Scottish Parliament on Twitter @ScotParl keep up to date with what's 
happening in Parliament on YouTube

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.