Bu chòir ’s gum bi prìomh cheistean na h-àrainneachd air an leasachadh ann am frèam planaidh na h-Alba

14.03.2014

Tha an treas Frèam Planaidh Nàiseanta (FPN) na sgrìobhainn le tòrr amasan a bhios mar phrìomh phàirt dhe bhith a’ lìbhrigeadh lughdachadh ann an targaidean gasaichean na h-Alba ach a tha feumach air leasachadh ann an grunn phrìomh raointean a bhuineas ris an àrainneachd, a rèir Comataidh Cùisean Dùthchail, Atharrachadh Clìomaid is na h-Àrainneachd.

Bu chòir ’s gum bi ceistean leithid glèidheadh nam poll-mònach, lughdachadh sgudail, taic do phàtranan leasachaidh nach cleachd uiread de ghualan agus leasachadh lìonra teis aig ìre ìseal de ghualan a bhith air an neartachadh taobh a-staigh dhen fhrèam.  

Cuiridh a’ Chomataidh fàilte air an fhrèam, ach a chor is gun coileanar gu sònraichte targaidean dùbhlannach na h-Alba a thaobh atharrachadh clìomaid, tha a’ Chomataidh ag iarraidh gum bithear a’ dèanamh measaidhean is sgrùdaidhean gualain air a h-uile obair-leasachaidh.

Tha a’ Chomataidh cuideachd ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba dèanamh cinnteach gum bi am FPN a rèir lìbhrigeadh stiùireadh seasmhach cunnart tuiltean, leis a’ phrìomh amas gun tèid cunnart tuiltean san fharsaingeachd a lughdachadh ann an leasachaidhean, ga dhèanamh soilleir gum bu chòir taigheadas is obair-leasachaidh eile ann an àiteachan a tha fo chunnart tuiltean a sheachnadh.  

Cuideachd chaidh a’ cheist mu bhun-structair didsiteach a chur air bhog ann an sgìrean iomallach is dùthchail a thogail leis a’ Chomataidh, a tha ag iarraidh faicinn an gabhadh an FPN a chleachdadh gus barrachd taic a thoirt do cheanglaichean dhaibhsan a tha nan còmhnaidh ann an sgìrean dùthchail. 

Thuirt Neach-gairm na Comataidh, Rob Gibson BPA: 

“Bu chòir àrainneachd sheasmhach a bhith aig teis-meadhan siostam planaidh èifeachdach. Tha am frèam planaidh nàiseanta na sgrìobhainn dhearbhach amasach, rud a bhios aig bàrr chùisean planaidh agus a bhios a’ cur ri comas coimhearsnachdan na h-Alba gabhail ri atharrachadh clìomaid 

“Gidheadh, feumaidh sinn fòcas nas soilleire air cuid de na prìomh raointean gus dèanamh cinnteach gu bheil an t-siostam planaidh a rèir ar n-amasan a thaobh na h-àrainneachd. Ma tha sinn gu bhith a’ coileanadh thargaidean dùbhlannach, feumaidh sinn gnìomhan danarra a ghabhail os làimh. 

“Leis gun robh sgrios air chois o chionn ghoirid a chaidh adhbhrachadh le tuiltean mu dheas agus gu dearbh fhèin ann am pàirtean de dh’Alba, tha a’ Chomataidh gu daingean fo dealas gun cuir iad an aghaidh obair-leasachaidh ann an àiteachan a tha fo chunnart tuiltean.” 

Cuideachd, dh’iarr a’ Chomataidh air Riaghaltas na h-Alba ath-sgrùdadh a dhèanamh air pròiseas beachdachaidh an FhPN le bhith a’ meudachadh sgrùdadh na pàrlamaid o 60 latha gu 90 latha, leis gu bheil an sgrìobhainn cho cudromach.  

Cùl-fhiosrachadh  

Chaidh an treas dreach den Fhrèam Phlanaidh Nàiseanta (FPN) a chur fa chomhair na Pàrlamaid air 14 Faoilleach. 

Cuideachd, rinn trì comataidhean eile sgrùdadh air na ceistean san FhPN a bhuin riutha fhèin, nam measg Eaconamaidh, Àrainneachd is Turasachd, Riaghaltas Ionadail is Ath-bheothachadh agus Bun-structair is Cur-an-Seilbh Calpa. 

Faodar Comataidh Cùisean Dùthchail, Atharrachadh Clìomaid is na h-Àrainneachd a leantail air Twitter.

Read the report

Rural Affairs, Climate Change and the Environment Committee: Report on the Proposed National Planning Framework 3

Contact information

Media information

Committee information

Public information

  • Telephone enquiry line: 0800 092 7500 or 0131 348 5395 (Gàidhlig)
  • info@parliament.scot
  • Text 07786 209 888
  • Ask a question online through live chat
  • We also welcome calls using the Text Relay service or in British Sign Language through contactSCOTLAND-BSL

Keep up to date with us on:

keep up to date with what's happening in Parliament on Facebook Follow the Scottish Parliament on Twitter @ScotParl keep up to date with what's 
happening in Parliament on YouTube

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.