Pàrlamaid na h-Alba mar a’ chiad bhuidheann reachdail gus fàilte a chur air beachlannan

05.03.2014

Chum an t-Oifigear Riaghlaidh sùil an-diugh (5 Màrt) air teachd an rud as ùire gu gàrradh Pàrlamaid na h-Alba – dhà bheachlann (beehives) 

Le teachd nan seillean seo bidh Pàrlamaid na h-Alba air a’ chiad bhuidheann reachdail san RA aig am bi beachlann agus bidh seo mar chuideachadh ann a bhith a’ cumail taic ris na th’ ann de sheilleanan. Bidh na beachlannan, a thèid a chur air dòigh aig Mil Ghleann Cheilbhein / Kelvin Valley Honey, mar ionad tèarainte do sheilleanan-mil Albannach, a thig nas fhaide air adhart sa bhliadhna.

Thuirt an t-Oifigear Riaghlaidh, Am Fìor Urramach Tricia Marwick :

“Tha mi fìor thoilichte gur i Pàrlamaid na h-Alba a’ chiad bhuidheann reachdail aig am bi a cuid bheach-lann fhèin. ’S e tha seo ach dòigh mhìorbhaileach air taic a chumail ris na th’ ann de sheilleanan ann an Alba, àireamh a tha, gu cruaidh, air crìonadh gu grad thar nan dà bhliadhna a chaidh seachad.

“Is tric a theirear gur àite a’ Phàrlamaid a tha làn crònan, mar gum biodh – uill, bidh seo glè fhìor nuair a chuireas sinn fàilte air na buill ùra seo gu Taigh an Ròid.”

Thuirt Paul Holmes, Cathraiche Mil Ghleann Cheilbhein / Kelvin Valley Honey:

“’S iad na seilleanan-mil a bhios a’ poileanachadh còrr is 60% de bharran, de thoradh, de mheasan, de dhìthein, de chraobhan, de phreasan is de lusan na h-Alba.

“Tha gum bi seilleanan aig Pàrlamaid na h-Alba mar dheagh eisimpleir air mar is urrainn do bhuidhnean coimhearsnachd leithid sinne tighinn còmhla ri luchd-dèanamh cho-dhùnaidhean-is-phoileasaidhean Nàiseanta gus fìor dhiofar a dhèanamh a thaobh ceist a bheir buaidh, sa cheann thall, oirnn uile.”

Cùl-fhiosrachadh

Tha Mil Ghleann Cheilbhein / Kelvin Valley Honey mar iomairt aig Gàrradh Margaidh Coimhearsnachd Chill Saighe, Companaidh Earranta fo Bharantas aig a bheil amasan carthannach agus a tha ann an seilbh agus fo stiùir luchd-còmhnaidh Ghleann Uachdrach Cheilbhein.

Thàinig am pròiseact gu bith ri linn draghan daoine mu chrìonadh uabhasach seilleanan na sgìre sna bliadhnaichean a chaidh seachad agus mar a tha droch bhuaidh aig seo air poileanachadh bharran, lusan is seòrsaichean sònraichte de choilltean.

Thèid na beachlannan a stiùireadh agus a chumail a’ dol le Mil Ghleann Cheilbhein / Kelvin Valley Honey, gun chosg sam bith air Pàrlamaid na h-Alba.

Contact information

Media information

Public information

  • Telephone enquiry line: 0800 092 7500 or 0131 348 5395 (Gàidhlig)
  • info@parliament.scot
  • Text 07786 209 888
  • Ask a question online through live chat
  • We also welcome calls using the Text Relay service or in British Sign Language through contactSCOTLAND-BSL

Keep up to date with us on:

keep up to date with what's happening in Parliament on Facebook Follow the Scottish Parliament on Twitter @ScotParl keep up to date with what's 
happening in Parliament on YouTube

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.