Pàrlamaid na h-Alba gus an Dara Àrd-choinneamh mu Chultar Eadar-nàiseanta a chumail ann an Lùnastal 2014

03.12.2013

Tha Pàrlamaid na h-Alba uair eile gus àrd-choinneamh mu chultar eadar-nàiseanta a chumail, a bheir buidhnean-riochdachaidh còmhla às gach ceàrnaidh den chruinne gus sgrùdadh is deasbad a dhèanamh air mar a dh’fhaodas cultar còmhraidhean eadar-nàiseanta a bhrosnachadh.

Thèid an Àrd-choinneamh a chumail aig Taigh an Ròid Didòmhnaich 10 Lùnastal gu Dimàirt 12 Lùnastal agus i mar thoradh air com-pàirteachas eadar Pàrlamaid na h-Alba, Riaghaltas na h-Alba, Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte, Comhairle Bhreatainn agus Fèill Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann.  

Agus i a’ cur an cèill gum biodh an Àrd-choinneamh a’ tilleadh ri Taigh an Ròid, thuirt Oifigear Riaghlaidh Pàrlamaid na h-Alba am Fìor Urr Tricia Marwick BPA:

“Tha Pàrlamaid na h-Alba cho toilichte a bhith an ceannas air an tachartas mhòr seo a-rithist. Ann an 2012, chuala sinn cunntasan dìoghrasach bho air feadh na cruinne air mar a tha cultar air beàrnan a dhùnadh agus daoine a thoirt còmhla timcheall air adhbhar coitcheann. Cuiridh  tachartas na h-ath bhliadhna ri stèidh làidir is soirbheachadh 2012 agus tha fiughair mhòr agam ri bhith a’ cur fàilte air riochdairean gu Taigh an Ròid.” 

Thuirt Rùnaire Cultar aig Riaghaltas na h-Alba Fiona Hyslop BPA:

“Shoirbhich gu mòr le Àrd-choinneamh Cultair Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann 2012 – na co-obrachadh eadar Riaghaltas na h-Alba, Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte, Fèill Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann agus Pàrlamaid na h-Alba – le 33 buidhnean-riochdachaidh eadar-nàiseanta a’ deasbad is a’ deasbaireachd an àite a tha aig cultar mar mheadhan air còmhradh eadar-nàiseanta.
 
“Chomharraich agus neartaich an Àrd-choinneamh cliù na h-Alba air feadh na cruinne airson cruthachalachd,  tionnsgalachd agus mac-meanmna.  

“Chuir na com-pàirtichean romhpa mar sin an Àrd-choinneamh a chumail turas eile, gu sònraichte iomchaidh nuair a tha sùilean an t-saoghail air Alba mar-thà airson Geamaichean a’ Cho-fhlaitheis ann an Glaschu agus tachartasan eile ann an 2014. Nochdaidh an Àrd-choinneamh Alba mar ionad beothail eadar-nàiseanta ri linn Fèillean Dhùn Èideann ann an Lùnastal cuideachd.”

Thuirt Sir Jonathan Mills, Stiùiriche na Fèille, Fèill Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann:
 
“Tha soirbheachadh a’ chiad Àrd-choinneamh Chultair Eadar-nàiseanta ann an Dùn Èideann fhathast ri fhaireachdainn ann an Alba agus air feadh an t-saoghail agus tha mi cho toilichte gun tèid againn air cur ris na h-euchdan sin leis an dara Àrd-choinneamh ann an 2014.
 
“Bidh an Àrd-choinneamh ag amas air àite a chruthachadh far am faod luchd-ealain is luchd-ceannais an t-saoghail tighinn còmhla agus an t-àite is an luchd an lùib cultar a dheasbad.
 
“Tha fiughair againn ri bhith a’ cur fàilte air buidhnean-riochdachaidh cultarail agus luchd-breithneachaidh às gach ceàrnaidh den t-saoghal gus a dhol an sàs ann an còmhradh is deasbad eadar luchd-poileasaidh is luchd-ealain.
 
“Agus gun teagamh chan eil suidheachadh nas fheàrr airson a’ chòmhraidh seo na am measg ionad mòr cultarail na cruinne ann an Dùn Èideann san Lùnastal.”
 
Thuirt Rùnaire-stàite na Rìoghachd Aonaichte ri Cultar, na Meadhanan agus Spòrs, Maria Miller:
 
“Tha fiughair againn ri cuireadh a thoirt do mhinistearan-cultair air feadh an t-saoghail don Rìoghachd Aonaichte don Àrd-choinneamh chultarail chudromach seo. Bidh Dùn Èideann a’ cumail Fèillean cliùiteach Dhùn Èideann gach bliadhna – suidheachadh barraichte airson deasbaireachd air mar a bhios na dùthchannan againn a’ cur luach air cultar agus ga sgapadh.
 
“Le bhith ag obair le com-pàirtichean, Riaghaltas na h-Alba agus Comhairle Bhreatainn nam measg, bheir an Àrd-choinneamh an cothrom dhuinn cuideachd an tàlant cultarail annasach is mìorbhaileach a tha ri fhaicinn air feadh na Rìoghachd Aonaichte a thaisbeanadh. Tha na gnìomhachasan cultarail is cruthachail againn gun choimeas idir agus bheir seo cothrom eile dhuinn sin a  nochdadh ris a’ chòrr den t-saoghal.”
 
Thuirt Martin Davidson, Ceannard, Comhairle Bhreatainn:
 
“Tha e na thoileachas mòr do Chomhairle Bhreatainn dol an com-pàirteachas turas eile le Riaghaltas na h-Alba, Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte, Fèill Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann agus Pàrlamaid na h-Alba air Àrd-choinneamh Cultar Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann. Ann am bliadhna Geamaichean a’ Cho-fhlaitheis, tha e iomchaidh gun tig coimhearsnachd na cruinne còmhla a-rithist ann an Alba gus deasbad a dhèanamh air mar as urrainn dhuinn obrachadh còmhla gus cothroman cultarail is foghlaim a chruthachadh do dhaoine às gach dùthaich. Mar a rinn i ann an 2012, tha dùil agam gum brosnaich an Àrd-choinneamh beachdan is deasbad cho math ri co-obrachadh ùr is dòighean-obrach ùra.” 

Cùl-fhiosrachadh

Chùm Pàrlamaid na h-Alba, ag obair le 4 com-pàirtichean – Fèill Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann, Comhairle Bhreatainn, Riaghaltas na h-Alba agus Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte – Àrd-choinneamh 2012 Diluain 13 is Dimàirt 14 Lùnastal 2012.

B’ e cuspair coitcheann a’ chruinneachaidh “Cultar mar mheadhan air còmhradh eadar-nàiseanta”. Chaidh a stèidheachadh air trì earrannan ro-innleachdail is farsaing:

  • An t-àite a tha aig ealain is cultar gus an tuigse a tha againn air càirdeas toinnte eadar cultaran is dùthchannan a dhoimhneachadh is a leudachadh.
  • Cumail ri taic phrìobhaideach is phoblach ri cultar.
  • Eòlas airson na h-ùine romhainn, airson nan gnìomhachas cruthachail agus an t-àite a tha aig teicneòlas.

Thairis air an dà latha chaidh 33 dùthchannan a riochdachadh aig a’ chruinneachadh le 24 de Mhinistearan an làthair.

Contact information

Media information

Public information

  • Telephone enquiry line: 0800 092 7500 or 0131 348 5395 (Gàidhlig)
  • info@parliament.scot
  • Text 07786 209 888
  • Ask a question online through live chat
  • We also welcome calls using the Text Relay service or in British Sign Language through contactSCOTLAND-BSL

Keep up to date with us on:

keep up to date with what's happening in Parliament on Facebook Follow the Scottish Parliament on Twitter @ScotParl keep up to date with what's 
happening in Parliament on YouTube

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.