Beachdan a dhìth mun reachdas a thathar a’ moladh gus a’ bhuaidh eaconamach aig 9 billean de chaiteachas poblach a leasachadh

11.10.2013

Tha beachd bho ghnìomhachasan is bho bhuidhnean ann am farsaingeachd a dhìth mar thaic ri Buill agus iad a’ sgrùdadh a’ bhile aig am biodh e mar amas cuideachadh gus rianachd a dhèanamh air an £9 billean sa bhliadhna a chosgas an roinn phoblach air bathar is seirbheisean air feadh na h-Alba.

Tha buill de Chomataidh Bun-structair is Cur-an-seilbh Calpa airson a dhèanamh cinnteach gus bheil am fiosrachadh air fad air a bheil feum aca gus na molaidhean ann am Bile Ath-leasachadh Solair (Alba) a sgrùdadh mus dèan iad molaidhean don Phàrlamaid. 

Chaidh am Bile a thoirt a-steach ann am Pàrlamaid na h-Alba Diardaoin 3 Dàmhair  agus e a’ feuchainn ri frèam reachdail nàiseanta a chruthachadh mu sholar poblach a chuireas taic ri fàs eaconamach na h-Alba. Tha a’ Chomataidh a’ sealltainn air ‘prionnsapalan coitcheann’ a’ bhile agus ag iarraidh cluinntinn bhon fheadhainn a tha an sàs ann an tagradh airson chunnraidhean san roinn phoblaich, an fheadhainn a tha an sàs ann an ceannach anns an roinn phoblaich agus bho bhuidhnean a bheir leas do na coimhearsnachdan ann an cunnraidhean san roinn phoblaich.

Thuirt Neach-gairm Chomataidh Bun-structair is Cur-an-seilbh Calpa Maureen Watt BPA:

“Tha e mar amas uasal is reusanta aig a’ Bhile a bhith a’ cleachdadh solar, bathar agus seirbheisean na roinn poblaich. Tha sinn ag iarraidh cluinntinn bho bhuidhnean agus bho ghnìomhachasan air prìomh raointean a’ Bhile aig a bheil mar amas leasachadh a thoirt air solar ann an Alba agus taic a chur ri tionnsgalachd.

“Aig an ìre seo, tha fianais a dhìth oirnn feuch an toir am Bile aghaidh air na ceistean a thig air an fheadhainn a chuireas tairgsean ri chèile agus iadsan a’ tagradh airson chunnraidhean agus an cuidich e ri gnìomhachasan beaga, iomairtean sòisealta agus buidhnean san treas roinn àite nas motha a bhith aca ann an cunnraidhean san roinn phoblaich.”

Tha am Bile a’ leigeil am follais dhleastanasan coitcheann nan ùghdarrasan poblach, dleastanas seasmhach mu sholar agus dleastanas ro-innleachd mu sholar a chur ri chèile is a sgrùdadh agus aithisgean bliadhnail fhoillseachadh. Tha e cuideachd a’ mìneachadh nam feumalachdan mu bhuannachdan do choimhearsnachdan agus a’ socrachadh inbhean mu sholar stuth ath-chuairteachaidh is ath-chleachdaidh.

Cùl-fhiosrachadh

Chaidh am Bile a thoirt a-steach do Phàrlamaid na h-Alba le Riaghaltas na h-Alba. Tha e a’ cur an cèill gur h-e adhbhar a’ Bhile “ullachadh a dhèanamh mu na modhan-obrachaidh a thaobh buileachadh chunnraidhean poblach le ùghdarrasan sònraichte” agus “iarraidh air ùghdarrasan sònraichte ro-innleachdan mu sholar agus aithisgean bliadhnail a chur ri chèile”.

Tha e cuideachd a’ cur am follais dhleastanasan sònraichte mu stèidheachadh làrach-lìn mu chunnraidhean poblach, feumalachdan mu bhuannachdan do choimhearsnachdan agus clàr chunnraidhean.

Chaidh Comataidh Bun-structair is Cur-an-seilbh Calpa ainmeachadh mar phrìomh chomataidh na Pàrlamaid san sgrùdadh aig Ìre a h-Aon aice. Thèid clàr-ama mu thoirt a-mach aithisg ìre a h-aon aontachadh leis a’ Phàrlamaid ri tìde. Tha a’ Chomataidh ag iarraidh gum bi beachdan ann an sgrìobhadh a-staigh air 29 Samhain 2013 air a’ char as fhaide dheth. Tha e san amharc aice gabhail ri fianais ann an labhairt san t-Samhain is san Dùbhlachd 2013, agus dùil ri aithisg tràth san ath bhliadhna.

Airson barrachd fiosrachaidh, tadhlaibh air: http://www.pàrlamaid.na.h-alba.ra/gnothachpàrlamaideach/ComataidhAn-dràsta/68738.aspx

No cuiribh post-dealain gu: ici.committee@scottish.parliament.co.uk

Contact information

Media information

Committee information

Public information

  • Telephone enquiry line: 0800 092 7500 or 0131 348 5395 (Gàidhlig)
  • info@parliament.scot
  • Text 07786 209 888
  • Ask a question online through live chat
  • We also welcome calls using the Text Relay service or in British Sign Language through contactSCOTLAND-BSL

Keep up to date with us on:

keep up to date with what's happening in Parliament on Facebook Follow the Scottish Parliament on Twitter @ScotParl keep up to date with what's 
happening in Parliament on YouTube

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.