An t-Oifigear Riaghlaidh air an stic mu dheireadh fhuaigheal ann an Grèis-bhrat Mòr na h-Alba

25.07.2013

Chaidh an stic mu dheireadh sa Ghrèis-bhrat as motha san t-saoghal mar a bhios ann nuair a bhios e ullamh fhuaigheal le Oifigear Riaghlaidh Pàrlamaid na h-Alba an-diugh (25 Iuchar).

Còmhla ris an Oifigear Riaghlaidh, am Fìor Urr Tricia Marwick BPA bha an neach-ealain a dhealbhaich an Grèis-bhrat, Andrew Crummy agus co-òrdanaiche nan sticean Dorie Wilkie gus an stic mu dheireadh fhuaigheal sa ghrèis-bhrat fad 143 meatairean a thèid a nochdadh gu lèir don chiad uair aig Pàrlamaid na h-Alba am-bliadhna.  

Tha am pannal air aonan den ochd fichead a’ riochdachadh 420 millean bliadhna de dh’eachdraidh na h-Alba. Tha mìle luchd-fuaigheil aig aois eadar 4 gu 94 air a bhith ag obair air an tionnsgnadh a thug còrr is 50,000 uair a thìde gus a chrìochnachadh.

Thuirt an t-Oifigear Riaghlaidh: 

“Bha e na urram mòr dhomh fhìn a’ chiad stic den Ghrèis-bhrat Mhòr fhuaigheal an-uiridh. Bhon uair sin tha na ceudan de luchd saor-thoileach air na mìltean uairean a thìde a chur seachad a’ cruthachadh na saothair-ealain air leth a tha an seo.

“Tha mi cho toilichte an stic mu dheireadh a chur ris an-diugh agus tha fiughair agam ris an ochd fichead pannal gu lèir fhaicinn air an taisbeanadh còmhla don chiad uair aig a’ Phàrlamaid am-bliadhna.    

“Bha seo na thionnsgnadh eagallach fhèin mòr agus tha mi ag iarraidh taing a thoirt dhan fheadhainn air fad a tha air a bhith ag obair cho dìcheallach gus a thoirt gu bith. Thàinig mar thoradh air an dìcheall is am mac-meanmna saothair-ealain shuaicheanta fhèin a chòrdas ris na ginealaich ri thighinn fad iomadh bliadhna fhathast.”

Tha Alexander McCall Smith ag ràdh:

“Tha cruthachadh na h-obrach seo a tha cho mìorbhaileach air a bhith na aoibhneas fhèin. Chan e a-mhàin gu bheil an sgioba de luchd-ealain agus luchd-fuaigheil air clàr annasach a chruthachadh de dh’eachdraidh na h-Alba, ach tha an obair air na ceudan de dhaoine a thoirt còmhla anns gach ceàrn de dh’Alba ri saothair-ealain còmhla ri chèile. San iomadh uair a chuir an luchd-fuaigheil seachad còmhla, dh’fhiosraich iad an tlachd an lùib rudeigin seasmhach àlainn a chruthachadh; dh’fhairich iad cò ris a tha e coltach ealain a chruthachadh le feadhainn eile; tha iad air càirdeas a lorg.

“Tha mi a’ cur meal-a-naidheachd air an neach-ealain lèirsinneach, Andrew Crummy, agus air an sgioba de cheudan aige, le Dorie Wilkie na cheann. Mo bheannachd air an cuid fialaidheachd. Mo bheannachd air an sunnd. Is e an t-saothair chruthachail aca fhèin a tha sa ghrèis-bhrat, air a thoirt do mhuinntir na h-Alba agus don fheadhainn a thig a dh’Alba gus fhaicinn.”

Cùl-fhiosrachadh

Air 21 Màrt 2012, dh’fhuaigheil an t-Oifigear Riaghlaidh a’ chiad stic ann an Grèis-bhrat Mòr na h-Alba.

Thèid an Grèis-bhrat a thaisbeanadh ann an Talla Mòr Pàrlamaid na h-Alba eadar 3 agus 21 Sultain. Gheibhear a-steach gus an Grèis-bhrat fhaicinn saor an-asgaidh. Thèid barrachd fiosrachaidh a thoirt seachad as t-samhradh.  

Tha Grèis-bhrat Mòr na h-Alba air aonan de na tionnsgnaidhean ealain-coimhearsnachd as motha san t-saoghal. Tha an obair, a dhealbhaich an sgrìobhadair Alexander McCall Smith, an neach-ealain Andrew Crummy agus an neach-eachdraidh Alistair Moffat, air mìle de luchd-fuaigheil saor-thoileach à air feadh Alba a thoirt còmhla gus grèis-bhrat air a gràbhaladh 143 meatairean a dh’fhaid, nach fhacas a leithid riamh roimhe, a chruthachadh. Agus iad a’ riochdachadh eachdraidh na h-Alba gu h-àlainn, bho thìr air a glasadh leis an deigh agus air a snaigheadh le eighean-shruth (glaciers), gu tional Pàrlamaid na h-Alba às ùr ann an 1999, tha na pannalan a’ sealltainn eachdraidh, saidheans, cultar, gnìomhachas agus poilitigs annasach na h-Alba thar nan linntean.

Contact information

Media information

Public information

  • Telephone enquiry line: 0800 092 7500 or 0131 348 5395 (Gàidhlig)
  • info@parliament.scot
  • Text 07786 209 888
  • Ask a question online through live chat
  • We also welcome calls using the Text Relay service or in British Sign Language through contactSCOTLAND-BSL

Keep up to date with us on:

keep up to date with what's happening in Parliament on Facebook Follow the Scottish Parliament on Twitter @ScotParl keep up to date with what's 
happening in Parliament on YouTube

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.