Rùnaire-stàite na Rìoghachd Aonaichte Eòghainn Paterson BP gus fianais a thoirt do Chomataidh Cùisean Dùthchail

07.06.2013

Bheir Rùnaire-stàite na Rìoghachd Aonaichte airson na h-Àrainneachd, Biadh agus Cùisean Dùthchail Eòghainn Paterson BP fianais do Chomataidh Cùisean Dùthchail, Atharrachadh na Clìomaid agus na h-Àrainneachd Diciadain 12 Ògmhios.  

Is e seo a’ chiad turas a thug Rùnaire-stàite fianais don Chomataidh. Seallaidh an seisean air adhartas an leasachaidh air Poileasaidh Coitcheann an Àiteachais agus cleachdadh neonicotinoid le tuathanaich agus a’ bhuaidh a bheir iad air an àrainneachd, agus air ìrean nan seillean gu sònraichte.

Thuirt Neach-gairm na Comataidh Rob Gibson BPA:

“Bheir an leasachadh air Poileasaidh Coitcheann an Àiteachais buaidh air bith-beò nam mìltean de thuathanaich agus de chroitearan air feadh na h-Alba cho math ri buaidh nach beag air gnìomhachasan dùthchail eile agus air an àrainneachd. Ach is e modh-obrachaidh fada is toinnte a tha ann agus tha e deatamach fhèin uime sin gun cuir a’ Chomataidh ceistean air Ministear na Rìoghachd Aonaichte a bhios a’ barganachadh aig Aonadh na h-Eòrpa.    

“Tha a’ Chomataidh cuideachd ag iarraidh Rùnaire na Stàite a cheasnachadh mun bhuaidh a bheir cleachdadh neonicotinoid air ìrean nan seillean an dèidh a’ cho-dhùnaidh le Coimisean na h-Eòrpa o chionn ghoirid srian a chur ri trì de na puinnsean meanbh-fhrìdean (insecticides) as bitheanta a thathar a’ cleachdadh.”

Cùl-fhiosrachadh

Gheibh a’ Chomataidh fianais bho Rùnaire na Stàite Diciadain 12 Ògmhios agus gheibhear ceangal ris na pàipearan airson na coinneimh an seo.  

.

Fios conaltraidh

Fios do na meadhanan

Committee information

Public information

  • Telephone enquiry line: 0800 092 7500 or 0131 348 5395 (Gàidhlig)
  • info@parliament.scot
  • Text 07786 209 888
  • Ask a question online through live chat
  • We also welcome calls using the Text Relay service or in British Sign Language through contactSCOTLAND-BSL

Keep up to date with us on:

keep up to date with what's happening in Parliament on Facebook Follow the Scottish Parliament on Twitter @ScotParl keep up to date with what's 
happening in Parliament on YouTube

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.