Fo-chomataidh Ceartas air obair a’ phoileis air clàr-obrach fhoillseachadh

31.05.2013

Is ann le sùil air ullachadh ICT (ICT provision) do dh’fheachd-aonair ùr a’ phoileis a thòisich clàr-obrach Fo-chomataidh Ceartas air obair a’ phoileis an-dè, nuair a chuala i bho riochdairean bho Ùghdarras Phoileas na h-Alba agus bho Phoileas na h-Alba.

Agus i air a stèidheachadh gus ceannas a chumail air obrachadh Achd Ath-leasachadh a’ Phoileis is Smàladh (Alba) 2012) a rèir mar a bhios a’ bualadh air obair a’ phoileis, chuir an fho-chomataidh an cèill an dè gun dèan i sgrùdadh air na raointean a leanas mar phàirt den chlàr-obrach aice thairis air na mìosan ri tighinn.

 

Is iad seo, obair a’ phoileis gu nàiseanta agus a’ ceangal suas ullachadh ICT; làimhseachadh gearanan is rannsachaidhean; obair a’ phoileis gu h-ionadail; riarachadh is caomhnadh buidseatan; an dàimh eadar Seirbheis Poileis na h-Alba, Ùghdarras Phoileas na h-Alba agus Riaghaltas na h-Alba agus, anns an dealachadh, a’ bhuaidh a bheir ath-leasachadh air luchd-obrach a’ phoileis, oifigearan agus coimhearsnachdan.

 

Thuirt Neach-gairm Fo-chomataidh Ceartas, Cairistìona Ghreumach BPA:  

 

“Tha mi cho toilichte gu bheil raon cho farsaing de dh’fhiosrachadh aig buill na fo-chomataidh againn, is iad ri lagh, poileas, bùird a’ phoileis agus riaghaltas ionadail.

 

“Tha sinn an seo gus an t-eòlas agus am fiosrachadh dreuchdail againn a chur gu feum ann an a bhith a’ dèanamh sgrùdadh air obrachadh leantainneach feachd-aonair cumhachdach poileas nàiseanta na h-Alba. Is e an dreuchd a th’ againn na ceistean doirbh is deatamach a chur a thaobh cho math, cho luatha agus cho èifeachdach a tha filleadh a-steach feachd nàiseanta a’ phoileis a’ tighinn air adhart.

 

“Agus ceistean air a bhith ann mun chàirdeas eadar an dithis, cumaidh sinn oirnn cuideachd a’ measadh a’ chàirdeis-obrach eadar Àrd-chonstabal Seirbheis a’ Phoileis ann an Alba agus a’ bhuidheann-ceannais aice, Ùghdarras Phoileas na h-Alba.”

 

Cùl-fhiosrachadh

Tha ballrachd na Fo-chomataidh air a dèanamh suas le sianar Bhall, air an tarraing bho Phartaidh Nàiseanta na h-Alba, na Làbaraich, na Libearalaich Dheamocratach, na Tòraidhean, bhon Phartaidh Uaine agus bho na Neo-eisimeilich. Thathar air buill a thaghadh bho Chomataidh a’ Cheartais, bho Chomataidh Riaghaltais Ionadail is Ath-ùrachaidh agus bho Chomataidh Co-ionannachd Chothroman gus an ùidh a tha aig na comataidhean seo ann an obair a’ phoileis a riochdachadh.

Is iad sin Cairistìona Ghreumach BPA; Alison NicAonghais BPA; Graeme Pearson BPA; Iain Finnie BPA; Caoimhin Stiùbhart BPA agus Mairead NicIlleMhìcheil BPA.

Gheibhear barrachd fiosrachaidh air Fo-chomataidh Ceartas air obair a’ phoileis an seo:

http://www.pàrlamaid.na.h-alba.ra/gnothachpàrlamaideach/ComataidheanAn-dràsta/61065.aspx

Fiosrachadh airson Luchd nam Meadhanan

Ann Donald: 0131 348 5605

Conaltradh Text Relay dì-beathte

ann.donald@scottish.parliament.uk

 

Fiosrachadh mun Chomataidh

Joanne Clinton: 0131 348 5220

Conaltradh Text Relay dì-beathte

joanne.clinton@scottish.parliament.uk

 

Fiosrachadh poblach

·      Fòn: 0800 092 7500

·      Faodaidh luchd-cleachdaidh Textphone fios a chur thugainn air 0800 092 7100

·      Tha sinn cuideachd a’ cur fàilte air conaltradh a’ cleachdadh seirbheis Text Relay

·      Teachdaireachd-teacsa: 07786 209888

·      sp.info@scottish.parliament.uk

 

Faodaidh sibh ar leantainn a-nis air truitrich cuideachd @scotparl

 

Thoiribh meas dhuinn air Facebook  gus fios às ùr fhaighinn air naidheachdan is tachartasan fhaighinn

 

No faighibh a-mach barrachd air YouTube    

Fios conaltraidh

Fios conaltraidh

Fios comataidh

Public information

  • Telephone enquiry line: 0800 092 7500 or 0131 348 5395 (Gàidhlig)
  • info@parliament.scot
  • Text 07786 209 888
  • Ask a question online through live chat
  • We also welcome calls using the Text Relay service or in British Sign Language through contactSCOTLAND-BSL

Keep up to date with us on:

keep up to date with what's happening in Parliament on Facebook Follow the Scottish Parliament on Twitter @ScotParl keep up to date with what's 
happening in Parliament on YouTube

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.