Dè a bharrachd a dh’fheumar dèanamh gus taic a thoirt do chloinn is do dhaoine òga an Alba?

24.05.2013

Thèid ceumannan aig a bheil mar amas “Alba a dhèanamh mar an t-àite as fheàrr sam fàs clann suas” a sgrùdadh le Comataidh Foghlam agus Cultar aig Pàrlamaid na h-Alba agus i a’ sgrùdadh Bile Clann is Daoine Òga ( Alba).

Thuirt Neach-gairm na Comataidh Stiùbhart MacSuail BPA:

“Is e amas a’ Bhile seo diofar a thoirt air beatha cloinne an Alba. Nì a’ Chomataidh againn sgrùdadh air na ceumannan na bhroinn agus rannsachadh air na raointean ris a bheil am Bile a’ gabhail gnothach gus a dhèanamh cinnteach gum fàs Alba ann an da-rìribh mar an t-àite as fheàrr ri fàs suas ann.

Gabhaidh sinn beachd air a’ bhuaidh a bheir am moladh a tha ann reachdas a dhèanamh airson àrdachaidh air ionnsachadh tràth an-asgaidh agus cùram-cloinne bho 475 uairean a thìde gu 600 uairean air a’ char as lugha agus seallaidh sinn ann an doimhneachd cuideachd air na h-ullachaidhean gus còir a’ phàiste air cluas-ri-èisteachd le bhith a’ filleadh a-steach dòigh-dèiligidh Getting it Right for Every Child.

“Seach gu bheil rannsachadh a’ dol air adhart aig a’ Chomataidh air clann ann an cùram bidh sinn ag iarraidh beachdan a chluinntinn mu na molaidhean sa Bhile gus leasachadh a thoirt air dealbhadh seasmhachd do chlann ann an cùram.

Tha Comataidh Foghlam agus Cultar a’ cur fàilte air beachdan ann an sgrìobhadh bhon a h-uile aig a bheil ùidh sa Bhile.”

Cùl-fhiosrachadh

Tha am meòrachan-poileasaidh an cois a’ Bhile seo ag ràdh:

“Is e miann Riaghaltas na h-Alba gum bi Alba mar an t-àite as fheàrr gus fàs suas ann. Is e ceann-crìche Bile Cloinne agus Dhaoine Òga (Alba) am miann seo a thoirt gu buil le bhith a' cur na cloinne agus nan daoine òga aig cridhe dealbhadh is lìbhrigeadh sheirbheisean agus dèanamh cinnteach gun tèid spèis a ghabhail do na còraichean aca san roinn phoblaich air fad.”

Am measg amasan a’ Bhile tha mar a leanas:

  • Cuir ris an ìre de dh’ionnsachadh tràth an-asgaidh is de chùram-cloinne don fheadhainn aig aois 3 is 4 bho 475 uairean a thìde gu 600 uairean;
  • dèanamh cinnteach gun toir còraichean na cloinne buaidh air dealbhadh is lìbhrigeadh phoileasaidhean is sheirbheisean; 
  • Ullachadh a dhèanamh gum bi ‘neach air ainmeachadh’ aig a h-uile pàiste ann an Alba mar mhodh gus leasachadh a thoirt air an dòigh san tèid taic a thoirt do chlann;
  • Dealbhadh-seasmhachd nas fheàrr a dhaingneachadh do chlann ann an cùram. 

Tha barrachd fiosrachaidh mun Bhile seo ri fhaotainn aig:

http//:www.pàrlamaid.na.h-alba.ra/gnothachpàrlamaideach/Bilean/62233.aspx

Is e an ceann-latha deireannach gus beachdan a chur a-steach 26 Iuchar 2013.

Nuair a ghabhas e dèanamh, bu chòir beachdan ann an sgrìobhadh a chur ann an riochd dealanach mar Word gu:  ec.committee@scottish.parliament.uk

Bu chòir beachdan ann an cruth cruaidh a chur gu:

Comataidh Foghlam is Cultar,

Seòmar T3.40

Pàrlamaid na h-Alba

Dùn Èideann

EH99 1SP        

Fios conaltraidh

Fios do na meadhanan

Fiosrachadh comataidh

Public information

  • Telephone enquiry line: 0800 092 7500 or 0131 348 5395 (Gàidhlig)
  • info@parliament.scot
  • Text 07786 209 888
  • Ask a question online through live chat
  • We also welcome calls using the Text Relay service or in British Sign Language through contactSCOTLAND-BSL

Keep up to date with us on:

keep up to date with what's happening in Parliament on Facebook Follow the Scottish Parliament on Twitter @ScotParl keep up to date with what's 
happening in Parliament on YouTube

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.