Buidheann Luchd-gairm na Pàrlamaid gus am Prìomh Mhinistear a Cheasnachadh

23.05.2013

Don chiad uair sa Phàrlamaid, chuir Buidheann Luchd-gairm Pàrlamaid na h-Alba an cèill an-diugh gun ceasnaich iad am Prìomh Mhinistear anns an t-Sultain an dèidh na h-aithris leis air clàr-reachdais an Riaghaltais.

A’ bruidhinn mun tionnsgnadh seo, thuirt Oifigear-riaghlaidh na Pàrlamaid am Fìor Urramach Tricia Marwick BPA, a tha na cathraiche air Buidheann an Luchd-ghairm:

“Tha an tionnsgnadh seo air taobh ùr a thoirt don sgrùdadh air clàr an Riaghaltais agus tha e ag aithneachadh an àite air leth a tha aig Buidheann an Luchd-ghairm. 

“Leis na tha aca de dh’eòlas is de dh’fhiosrachadh còmhla, tha Buidheann an Luchd-ghairm ann an suidheachadh math gus am Prìomh Mhinistear a cheasnachadh gach cuid mun na cuspairean farsaing agus mu mhionaideachd clàr an Riaghaltais.

“Cuiridh an seisean seo air chomas don Luchd-ghairm an Riaghaltas a cheasnachadh ann an seagh mòran nas fharsainge agus tha e mar leudachadh air an obair mhionaidich a bhios a’ tachairt sna comataidhean mar-thà air mìrean air leth de reachdas. 

“Bha an Luchd-gairm air an aon ràmh nan taic ris an tionnsgnadh agus tha fiughair agam ri seisean beothail is inntinneach nas fhaide air adhart am-bliadhna.”

Thuirt Donnchadh MacNèill BPA, Neach-gairm air Comataidh Slàinte agus Spòrs na Pàrlamaid cuideachd:

“Is e neartachadh agus leasachadh an àite a tha aig a’ Chomataidh againn rud air a bheil Buidheann an Luchd-ghairm air a bhith a’ gabhail beachd o chionn ùine agus tha mi den bheachd gu bheil an tionnsgnadh ùr seo na cheum air adhart a thaobh sin.”

Thuirt Stiùbhart Maxwell BPA, Neach-gairm air Comataidh Foghlaim agus Cultair:

“Chan e dìreach maiseachadh a tha san tionnsgnadh seo no dealbh-cluiche poilitigeach. Tha e mu sgrùdadh is mu chunntachalachd agus mun àite chudromach a tha aig na Comataidhean ann a bhith a’ lìbhrigeadh sin.”

Cùl-fhiosrachadh

Bidh an seisean fosgailte don phoball agus do na meadhanan agus thèid ullachaidhean mu thiogaidean is chothrom do na meadhanan cur an cèill nuair a thèid ceann-latha an t-seisein ainmeachadh nas fhaide air adhart am-bliadhna.

Is e Oifigear Riaghlaidh no Leas-oifigear Riaghlaidh a tha mar chathraiche air Buidheann an Luchd-ghairm agus i na fòram far am bi Luchd-gairm Comataidhean a’ coinneachadh gus sealladh ro-innleachdail a ghabhail air obrachadh nan comataidhean agus ceanglaichean a chruthachadh eadar na Comataidhean, Bureau na Pàrlamaid agus Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba.

Tha caochladh chùisean an urra ris a’ Bhuidhinn, nam measg:

  • cur air adhart chleachdaidhean gus leasachadh a thoirt air dèanadas nan comataidhean, gu sònraichte an obair-sgrùdaidh aca; agus
  • dèanamh mholaidhean don Bhureau air gnothach nan Comataidhean ri cur air clàr-gnothaich an t-Seòmair. 

Gheibhear barrachd fiosrachaidh air Buidheann an Luchd-ghairm air làrach-lìn na Pàrlamaid aig:

http://scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/21516.aspx

Fios Conaltraidh

Media information

Public information

  • Telephone enquiry line: 0800 092 7500 or 0131 348 5395 (Gàidhlig)
  • info@parliament.scot
  • Text 07786 209 888
  • Ask a question online through live chat
  • We also welcome calls using the Text Relay service or in British Sign Language through contactSCOTLAND-BSL

Keep up to date with us on:

keep up to date with what's happening in Parliament on Facebook Follow the Scottish Parliament on Twitter @ScotParl keep up to date with what's 
happening in Parliament on YouTube

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.