March

Teagasg nan cànanan-cèin gu bhith na adhbhar-deasbaid aig Taigh an Ròid

29.03.2013

Bidh teagasg nan cànanan-cèin ann am bun-sgoiltean na h-Alba mar chuspair aig co-labhairt a thèid a chumail aig Pàrlamaid na h-Alba sa Chèitean 2013.

Ro-innleachd air cur-seachadan brìoghmhor ann am prìosanan a dhìth air Comataidh a’ Cheartais

28.03.2013

Tha ro-innleachd gus a dhèanamh cinnteach gun tèid an aon chothrom air cur-seachadan brìoghmhor ann an obair, ann am foghlam is ann an ath-ghnàthachadh a thairgse do phrìosanaich uile na h-Alba, a dhìth a rèir Comataidh a’ Cheartais.

Taic bho Chomataidh an Ionmhais ri Cìs ùr ‘Dlighe-stampa’

27.03.2013

Tha Comataidh an Ionmhais air a taic a chur ris na prionnsapalan coitcheann ann am Bile Cìs Dìoghladh Fearainn is Thogalaichean (Alba) ann an aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh.

Tadhlaidh Annie Lennox OBE, Tosgaire Sònraichte aig Meur Alba, Comann Pàrlamaideach a' Cho-fhlaitheis, air Pàrlamaid na h-Alba an-diugh

27.03.2013

Tadhlaidh Annie Lennox OBE, Tosgaire Sònraichte aig Meur Alba, Comann Pàrlamaideach a' Cho-fhlaitheis, air Pàrlamaid na h-Alba an-diugh

Comadaidh ag iarraidh treòr Mhinistearan a thaobh Luchd-Ròmanaidh/Luchd-Siubhail

26.03.2013

Chaidh treòr Mhinistearan agus iomairt a thogas aire a’ mhòr-shluaigh gun lethbhreith a dhèanamh air Luchd-Ròmanaidh/Luchd-Siubhail iarraidh le Comataidh Co-ionannachd Chothroman san aithisg aca a chaidh fhoillseachadh an-diugh.

Higher profile for local authorities needed to tackle climate change

22.03.2013

A lack of focus on the role of local authorities in tackling climate change has been highlighted in a report published today (22 March) by the Scottish Parliament’s Local Government and Regeneration Committee.

Greater clarity called for on climate change plans, according to the Economy Committee

22.03.2013

The Scottish Government’s draft second report on proposals and policies (RPP2) sets out the necessary framework for tackling climate change but lacks clarity in a number of areas, finds the Economy, Energy and Tourism Committee.

Climate change plan must improve if Scotland is to meet its targets finds Rural Affairs, Climate Change and Environment Committee

22.03.2013

The Scottish Government needs to improve on proposals and policies (RPP2) in order to secure delivery of the step-change required for Scotland to meet its climate change targets, according to the Rural Affairs, Climate Change and Environment Committee.

Behaviour change the key to meeting ambitious climate change targets, according to the Infrastructure and Capital Investment Committee

22.03.2013

A step change is required in societal behaviour if Scotland is to meet ambitious climate change targets relating to housing and transport, according to a report by the Infrastructure and Capital Investment Committee.

Comataidh ag iarraidh fianais air Bile an Reifreinn

21.03.2013

Tha a’ chomataidh aig Pàrlamaid na h-Alba ris a bheil e an urra sgrùdadh a dhèanamh air an reachdas gus reifreann air neo-eisimeileachd a chumail ag iarraidh fianais mun Bhile.

Comataidh a’ cur fàilte air prionnsapalan airson leasachadh foghlam às dèidh aois 16

20.03.2013

Chuir Comataidh Foghlam is Cultar Phàrlamaid na h-Alba taic, le mòr-chuid, ri prionnsapalan coitcheann Bile Foghlam Às Dèidh aois 16 (Alba) ach tha draghan aca mun reachdas a tha san amharc.

A' Chairt Rìoghail air Fèin-smachdachadh nam Pàipearan Naidheachd - a' bhuaidh air Alba

19.03.2013

Thèid a’ bhuaidh a bheir a’ Chairt Rìoghail air Fèin-smachdachadh leis na Pàipearan Naidheachd a sgrùdadh le Comataidh Foghlaim is Cultair na Pàrlamaid.

European and External Relations Committee visit Fort William

18.03.2013

Fort William today hosts two visits by Jamie McGrigor MSP on behalf of the European and External Relations Committee.

Ceann-Suidhe Malawi gu bhith toirt a’ chiad chuairt oifigeil mar Cheann na Stàite air Pàrlamaid na h-Alba

18.03.2013

Air Dimàirt 19 Màrt bheir A Foirfeachd Dr Joyce Banda, Ceann-Suidhe Poblachd Malawi, a ciad chuairt oifigeil mar Cheann na Stàite do Phàrlamaid na h-Alba.

Cuir cudrom air foghlam agus thoir coimhearsnachdan an sàs gus stad a chur air call bith-eugsamhlachd (biodiversity), tha Comataidh Cùisean Dùthchail, Atharrachadh Clìomaid agus na h-Àrainneachd ag iarraidh

18.03.2013

Cuir tàbhachd air foghlam agus thoir coimhearsnachdan an sàs gus stad a chur air call bith-eugsamhlachd (biodiversity), tha Comataidh Chùisean Dùthchail, Atharrachadh Clìomaid agus na h-Àrainneachd ag iarraidh

Bile Drochaid an Fhoirthe ri a cùrsa

18.03.2013

Tha na h-ullachaidhean san àm ri teachd mu stiùireadh is cumail suas Drochaid an Fhoirthe air aonta fhaighinn ann an aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh le Comataidh Bun-structair is Tasgadh Calpach aig Pàrlamaid na h-Alba.

MSPs leave for Malawi

15.03.2013

As part of the Scottish Parliament’s on-going links with Malawi, Sarah Boyack MSP and former Presiding Officer, Rt Hon Alex Fergusson MSP, will undertake a five day programme to Malawi, departing Today (15 March).

Pàrlamaid na h-Alba a’ tadhal air na h-Eileanan an Iar

14.03.2013

Bidh Pàrlamaid na h-Alba a’ tadhal air na h-Eileanan an Iar a dh’aithghearr. Air Dihaoine 15 Màrt tadhlaidh an t-Oifigear Riaghlaidh, Tricia Marwick, air an sgìre airson a’ chiad uair a-riamh mar phàirt den phrògram thachartasan “Latha na Pàrlamaid”

Comataidh Bile an Reafrainn ag iarraidh fianaise bho dhaoine òga air Bile Cead Bhòtaidh

12.03.2013

Tha a’ chomataidh a tha a’ sgrùdadh an reachdas gus reifreann a chumail air gairm fianaise a chur a-mach air Bile Reifreann Neo-eisimeileachd na h-Alba (Cead Bhòtaidh), a chuireas air chomas do dhaoine aig aois 16 is 17 bhòtadh san referendum.

Comataidh ag iarraidh faighinn a-mach: Ciamar a ghabhas leasachadh toirt air siostaman-còmhdhail sna coimhearsnachdan?

11.03.2013

Is e mar a bhios daoine a’ siubhal sna coimhearsnachdan aca seach le siostam-còmhdhail poblach coimeirsealta a bhios mar chuspair aig rannsachadh aig Comataidh Pàrlamaid na h-Alba.

Daoine agus Athchuingean aig cridhe dàrna Latha na Pàrlamaid

07.03.2013

Bidh muinntir nan Eilean Siar is na ceistean as cudromaiche dhaibhsan aig cridhe ‘Latha na Pàrlamaid’ a ghabhas àite air Dihaoine 15 Màrt 2013.

A’ dìon clann na h-Alba – dè an còrr a dh’fheumar a dhèanamh?

06.03.2013

Thèid ceuman aig e bheil e mar amas a bhith a’ dìon nan daoine as so-leònte a sgrùdadh ann an rannsachadh a chuir Comataidh nan Athchuingean Poblach aig Pàrlamaid na h-Alba air bhog an-diugh.

Coinnichidh Ban-Albannaich a thug buaidh ri chèile aig a’ Phàrlamaid

05.03.2013

’S i Buaidh nam Ban fòcas Latha Eadar-nàiseanta nam Ban a thèid a chomharrachadh aig Pàrlamaid na h-Alba Disathairne seo tighinn.

Cuideam air a’ chàirdeas eadar Alba agus Èirinn

04.03.2013

Bidh an Leas-oifigear Riaghlaidh Iain Scott BPA an ceannas air buidheann-riochdachaidh Bhall an t-seachdain seo agus iad a’ frithealadh air an t-Seanadh Phàrlamaideach Bhreatannach agus Èireannach (BIPA) ann an Tìr Chonaill, Poblachd na h-Èireann.

Confusing landscape for children in care

The systems designed to help Scotland’s most vulnerable children need to work better together in order to help the very people they are trying to protect according to a report issued today (28 March).

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.