Pàrlamaid na h-Alba a’ sireadh beachdan air a Plana Gàidhlig

01.10.2012

Tha Pàrlamaid na h-Alba a’ sireadh beachdan a’ phobaill air Plana Gàidhlig na Pàrlamaid 2013-2018.

Tha an dreachd phlana a’ toirt cunntas air mar a tha Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba (BCPA), a’ buidheann a bhios a’ ruith na Pàrlamaid, gu bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig na seirbhisean, mar a chuireas i cleachdadh na Gàidhlig air chomas na h-obair chonaltraidh agus mar a dh’àrdaicheas agus a leasaicheas i a’ Ghàidhlig.

Thuirt Alasdair MacCaluim, Oifigear Leasachaidh Gàidhlig na Pàrlamaid, “Tha BCPA ag aithneachadh gu bheil Gàidhlig na pàirt glè chudromach de dhualchas, dearbh-aithne nàiseanta agus beatha chultarail na h-Alba.

 “Tha BCPA air structairean agus iomairtean freagarrach a chur an gnìomh, a bheireadh cothrom don bhuidhinn cuideachadh leis an obair a tha a’ dol air adhart air feadh na dùthcha, gus dèanamh cinnteach gum bi a’ Ghàidhlig seasmhach anns an àm ri teachd.

 “Thig am pròiseas co-chomhairleachaidh gu crìoch 4mh Samhain. Bhitheamaid toilichte beachdan sam bith a chluinntinn.”

 Tha an dreachd phlana a’ cur an cèill gu bheil BCPA ag aithneachadh gum feum ùghdarrasan, eagrachaidhean, buidhnean-coimhearsnachd agus luchd-labhairt fa leth oidhirp co-eagraichte a dhèanamh gus: 

  • inbhe na Gàidhlig àrdachadh;
  • togail agus ionnsachadh na Gàidhlig a chur air adhart;
  • meudachadh a thaobh cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh.
  •  

Is e seo an darna Plana Gàidhlig aig BPCA. Tha e air a bhith air ullachadh ann an co-rèir ris na slatan-tomhais reachdail a tha air an cur an cèill ann an Achd na Gàidhlig (Alba) 2005.

 Tha am plana a’ cur cudrom sònraichte air an àireamh de dhaoine a tha cleachdadh seirbhisean Gàidhlig na Pàrlamaid àrdachadh. Tha e cuideachd a’ toirt sùil air mar a tha a’ Phàrlamaid a’ cleachdadh na Gàidhlig tro na meadhanan sòisealta.

 Thèid na gealltanasan ionmhasail aig BPCA airson na Gàidhlig anns a’ phlana a choileanadh bho bhuidseatan a th’ ann cheana. 

Gheibhear barrachd fiosrachadh mu dheidhinn a’ phlana agus foirm goirid air loidhne airson do bheachdan a chur a-steach aig: http://www.scottish.parliament.uk/gd/help/43259.aspx

Contact information

Media

Gaelic Contact

Public information

  • Telephone: 0800 092 7500
  • Textphone users can contact us on 0800 092 7100
  • We also welcome calls using the Text Relay service 
  • Text message: 07786 209888
  • sp.info@scottish.parliament.uk

You can also follow us on twitter@scotparl, @parlalba

See our Gaelic blog: Blog Pàrlamaid na h-Alba: parlamaidalba.wordpress.com
This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.