Rannsachadh eòlas-cridhe a' faighinn fianais gu bheil dùil ri droch-shlàinte ann an àiteachan nach eil cho beartach agus ann an coimhearsnachdan eitnigeach, agus ag iarraidh sgrùdadh air an àireimh de Dhotairean Teaghlach

24.09.2012

Fhuair rannsachadh pàrlamaid air seirbheisean eòlas-cridhe a-mach gu bheil dùil aig daoine ann an àiteachan nach eil cho beartach agus ann an coimhearsnachdan eitnigeach ri droch-shlàinte.

Tha comataidh de BPAan cuideachd air iarraidh air Riaghaltas na h-Alba ath-sgrùdadh a dhèanamh a thaobh a bheil lìon nan Dotairean Teaghlach a' coileanadh feumalachdan nan euslainteach seo.

San aithisg-rannsachaidh a dh'fhoillsich i an-diugh, bha buill de Chomataidh Sgrùdadh Poblach aig Pàrlamaid na h-Alba air an sgànradh fhaighinn a-mach gun robh cuid de dh'euslaintich 'ag àbhaisteachadh' an cuid pèin, fhad 's a bha càch ann nach do dh'aithnich na dh'adhbhraicheas greim-cridhe, 's iad a' dèanamh dheth gu ceàrr gur e losgadh-bràghad a bh' ann.

Tha a' chomataidh air iarraidh air Riaghaltas na h-Alba cur an cèill na tha san amharc aca gus aghaidh a chur air an t-seasamh seo - a tha coltach ri seasamh eu-dòchasach - am measg euslainteach a tha nan còmhnaidh ann an coimhearsnachdan àraid, gum bu chòir dùil a bhith aca ri droch-shlàinte.

Dh'aidich na BPAan gu bheil tuilleadh Dhotairean Teaghlach ann a rèir lìon daoine na h-Alba seach an taca ris a' chòrr dhen RA, agus chuir iad fàilte ron tuigse a th' aig Riaghaltas na h-Alba an-dràsta gu bheil feumalachdan a bharrachd aig euslaintich ann an àiteachan a tha dona dheth, tuigse a tha soilleir o na tha na Dotairean Teaghlaich a' faighinn de dh'ìrean ionmhais. Gidheadh, fhuair na BPAan a-mach gur dòcha nach robh seo a' tachairt ann an coimhearsnachdan nach eil cho math dheth agus far a bheil tòrr dhen aon ghalair ri fhaotainn, rud ris an canar 'co-mharbhtachd' (comorbidity).

Uime sin, tha a' chomataidh air iarraidh air Riaghaltas na h-Alba ath-sgrùdadh a dhèanamh a thaobh a bheil lìon nan Dotairean Teaghlaich a' coileanadh feumalachdan nan euslainteach seo. 

Thuirt Neach-gairm Comataidh Sgrùdadh Poblach, Iain Gray BPA:

"Fhuair a' chomataidh a-mach ri linn tursan-fiosrachaidh a Ghlaschu gu bheil dìreach 'dùil' aig mòran daoine às àiteachan a tha bochd agus às mion-choimhearsnachdan eitnigeach àraid ri droch-shlàinte. B' e an teachdaireachd làidir eagalach ach 'gum faigh ar leithid bàs tro thinneas-cridhe, agus sin mar a tha 's mar a bhios'.  

"Fhuair sinn a-mach gu bheil mòran daoine, gu sìmplidh, an dùil nach bi deagh-shlàinte aca agus gu bheil iad, cha mhòr, a' gabhail ris gum bi droch-shlàinte aca nam beatha, tinneas-cridhe na cois.

"Bho bhith a' bruidhinn ri euslaintich agus ri proifeiseantaich-slàinte, fhuair sinn a-mach gun robh cuid de dhaoine 'ag àbhaisteachadh' (normalising) an cuid pèin, neo gun robh iad dhen bheachd nach robh i dona gu leòr bruidhinn ris an Dotair aca mu deidhinn.

"Agus ann an cuid de shuidheachaidhean, bha euslaintich fiù’s ag ràdh nach do dh'aithnich iad comharradhaidhean droch-shlàinte, chun na h-ìre 's nach robh tuigse aca an e greim-cridhe neo losgadh-bràghad a bh' orra.

"Uime sin, tha Comataidh Sgrùdadh Poblach ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba cur an cèill na th' aca san amharc gus aghaidh a chur ris an t-seasamh eu-dòchasach seo taobh a-staigh choimhearsnachdan bochda agus ann an cuid de mhion-choimhearsnachdan eitnigeach na h-Alba."

A thaobh seirbheisean Dhotairean Teaghlach, lean Mgr Gray BPA:

"Ged is fìor e gu bheil co-mheas nas àirde de Dhotairean Teaghlach a rèir gach neach den mhòr-shluagh ann an Alba seach ann an àite sam bith eile san RA, tha seans nach eil mar a chuireas an riaghaltas ionmhas mu seach an-dràsta a' ciallachadh gum bi barrachd Dhotairean Teaghlach ann an coimhearsnachdan bochda. Agus 's ann sna coimhearsnachdan sin a tha tòrr dhen cho-mharbhtachd (comorbidity).

"Tha sinn, uime sin, ag iarraidh gun dèan Riaghaltas na h-Alba ath-sgrùdadh a thaobh a bheil gu leòr de Dhotairean Teaghlach ann gus feumalachdan nan daoine sna coimhearsnachdan seo a choileanadh."

Ann am pàirt eile dhen aithisg, chuir a' chomataidh fàilte ron naidheachd gu bheil nas lugha de dhaoine a' faighinn bàs aig na seòrsaichean uile de thinneas-cridhe thar nan deich bliadhna a chaidh seachad, agus gun gabh àireamhan seo nan comhairlean a chur an coimeas ris a' chòrr dhen Roinn Eòrpa. Mar sin, a thaobh ochd de chomhairlean Albannach, 's iad àireamhan tinneas-cridhe an fheadhainn as àirde ann an Taobh Siar na h-Eòrpa. Tha iad seo nas àirde am measg fhir, cuid de chinnidhean eitnigeach agus far a bheilear a' fuireach ann an ceàrnaidhean bochda.

Chuir a' chomataidh an cèill on fhianais a fhuaireadh gur e prògram nàiseantach roi-bheachdach cùraim Riaghaltas na h-Alba, ris an canar Bi Math, an dòigh cheart gus amas air slàinte dhaoine anns na coimhearsnachdan as bochda dheth a chur am feabhas. Mar sin, bha a' chomataidh fo dhragh nach bi toraidhean luachaidh an Riaghaltais air Bi Math ri fhaotainn gu samhradh 2014. O chionn 's gun deach £11.3m a chur mu seach airson a' phrògraim seo ann an 2011/12 agus a-rithist ann an 2012/13, tha a' chomataidh air soillearachadh iarraidh air Riaghaltas na h-Alba mu na th' aca san amharc a thaobh luachadh eadar-ama sam bith ro shamhradh 2014.

Tha co-mharbhtachd (comorbidity) a' ciallachadh suidheachadh far a bheil aon no tuilleadh air aon duilgheadas (neo galair) ri fhaotainn, cho math ri prìomh ghalair neo dhuilgheadas, air neo buaidh a leithid.

Read the report

  • 3rd Report, 2012 (Session 4): Cardiology Services

Contact information

Media contact

Committee contact

Public information

  • Telephone: 0800 092 7500
  • Textphone users can contact us on 0800 092 7100
  • We also welcome calls using the Text Relay service
  • Text message: 07786 209888
  • sp.info@scottish.parliament.uk

You can also follow us on twitter @scotparl

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.