Comataidh a’ cumail cuirm Europa Alba

07.09.2012

Convener Christina McKelvie MSP addresses guests at the European and External Relations Committee's Scotland Europa reception, which was held in the Garden Lobby 

Thug an Neach-gairm Cairistìona NicShealbhaigh  seachad òraid do dh’aoighean aig cuirm Europa Chomataidh Eòrpach is Dàimhean Taobh a-muigh, a chaidh a chumail ann an Lobaidh a’ Ghàrraidh feasgar Diardaoin.

An-diugh, bidh Europa Alba a’ cumail tachartas air a bheil '20 Bliadhna de Lìonrachadh Alba san Roinn Eòrpa' ann an Taigh-bidhe nam Ball aig Pàrlamaid na h-Alba.

Bheir a’ choinneamh buill Europa Alba a th’ann ’s a bh’ ann  ri chèile cho math ri daoine an Alba aig a bheil ùidh san chùis agus BPAan gus a bhith a’  smaoineachadh air an eòlas a th’ aig Albannaich gu ruige seo air compàirteachadh san Aonadh Eòrpach agus gus cothroman san àm-ri-teachd gu 2020 agus air adhart a dheasbad.

Find out more

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.