Sealladh ‘Bùth Aon-stad’ ga mholadh gus dèiligeadh ri bochdain connaidh

22.02.2012

Tha Comataidh Eaconomaidh, Cumhachd agus Turasachd aig Pàrlamaid na h-Alba a’ moladh gabhail ri sealladh ‘bùth aon-stad’ gus dèiligeadh ri bochdain connaidh, ann an aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh.

Tha an aithisg a’ moladh gun cleachdar eadar-mheadhaichean earbsach gus fiosrachadh a thoirt seachad mu adhartas air sgeamaichean èifeachdais is sàbhalaidh cumhachd, an àite an t-slighe ioma-bhuidhneil a thathas a’ cleachdadh an-dràsta. Tha a’ chomataidh a’ creidsinn nan rachadh a leithid de dh’eadar-mheadhanaichean a chleachdadh gum faighear adhartas air cur às do bhochdain connaidh a tha iad ag ràdh a tha na ‘truaighe air ar coimhearsnachd’.

Thuirt Neach-gairm na Comataidh Murchadh Friseal BPA: “Thathas den bheachd gu bheil suas ri 35% de theaghlaichean ann an Alba beò ann am bochdain connaidh.

"Tha dìth soilleireachadh san teachdaireachd mu na tha ri fhaighinn na chnap-stara do luchd-caitheimh ann a bhith a’ faighinn an cuideachadh a tha a dhìth orra gus briseadh air falbh bho bhochdain connaidh.

“Tha sinn a’ creidsinn gu bheil feum air sealladh adhartach gus faighinn gu na teaghlaichean as motha a tha a’ fulang.

"Nam bithear a’ cleachdadh eadar-mheadhanaiche earbsach mar bhun-fiosrachaidh is comhairle ‘bùth aon-shocrach’ chuireadh sin às do dh’ioma chnap-starra a tha a’ cur bacadh air luchd-caitheimh bho bhith a’ faighinn gu na sgeamaichean a tha rim faotainn.”

Nam biodh na h-eadar-mheadhanaichean earbsach stèidhichte anns na h-ùghdarrasan ionadail, bhiodh sin a’ ciallachadh, tha a’ chomataidh a’ creidsinn, gun rachadh suim a ghabhail den t-suidheachadh ionadail agus bhithear cinnteach gum biodh sealladh co-sheasmhach ann a thaobh cuideachadh fhaighinn.

Tha a’ chomataidh an dùil lèirmheas a dhèanamh air cuspair bochdain connaidh agus sùil a chumail air an t-adhartas a thathas a‘ dèanamh gus bochdain connaidh a lughdachadh fo làmhan chompanaidhean cumhachd, an riaghladair agus Riaghaltas na h-Alba.

Cùl-fhiosrachadh

Aig na seiseanan fianais mionaideach, fhuair a’ chomataidh fianais  bho raon de bhuidhnean a’ toirt a-steach Gniomh Cumhachd na h-Alba, Comhairle na Gàidhealtachd agus Cumhachd na h-Alba.

Tha bochdain connaidh air a mhìneachadh anns an aithris bochdain-connaidh a chaidh fhoillseachadh ann an 2002 fo earrann 88 de Achd Taigheadais (Alba) 2001, le Riaghaltas na h-Alba mar a bha iad an uairsin. Fon mhìneachadh seo, tha teaghlach a’ fulang bochdain connaidh ma dh’fheumas iad barrachd air 10% den teachd a-steach aca a chleachdadh airson connaidh san teaghlach.

A rèir Sgrùdadh Suidheachadh na h-Alba le Riaghaltas na h-Alba, bha timcheall air 658,000 teaghlach a’ fulang le bochdain connaidh ann an Alba ann an 2010, a tha co-chosmhail ri 28% de theaghlaichean gu h-iomlan. Tha Riaghaltas na h-Alba a’ meas gun èirich an àireamh seo gu 35% ann an 2011.

Dealbh © Craig Haybittle/iStockphoto

 

Co-cheangailte

Fios conaltraidh

Meadhanan

Comataidhean

Fiosrachadh a' Phobaill

Faodar ar leantainn air twitter @scotparl

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.