Atharrachaidhean ann an cultar Seirbheis na Slàinte gam moladh às dèidh sgrùdadh le Comataidh Thaigh an Ròid

02.07.2018

Tha BPA air a’ Chomataidh Slàinte is Spòrs air sgrùdadh farsaing a dhèanamh air cultar an NHS agus mar a tha seo a’ toirt buaidh air euslaintich, agus tha iad a’ foillseachadh toradh an rannsachaidh an-diugh.

Tha sin a’ gabhail a-steach cultar an NHS a dhèanamh nas fhosgailte agus nas fhollaisiche airson gum bi misneachd aig luchd-obrach bruidhinn a-mach mu na draghan aca; aithris air droch mhearachdan a bhith meadhanaichte gus dèanamh cinnteach gun tèid fàilligeadh farsang ann an siostaman aithneachadh aig ìre thràth; barrachd com-pàirteachais le euslaintich agus teaghlaich anns a’ phròiseas gearain, agus ath-bhreithneachadh air pàirtean de Leasachadh Slàinte na h-Alba, a tha an urra ri càileachd cùraim ann an Alba a leasachadh. Fhuair an aithisg cuideachd gum feum Bùird NHS a bhith nas ro-innleachdail agus gum feum a’ bhallrachd orra a bhith nas eadar-mheasgte.

Thuirt Neach-gairm na Comataidh Slàinte is Spòrs Lewis Dòmhnallach BPA:

“Aig cridhe an NHS tha na h-euslaintich a tha e a’ frithealadh. Is e adhbhar an rannsachaidh seo dèanamh cinnteach gu bheil cultar an NHS ga dhèanamh comasach an ìre cùraim as àirde a lìbhrigeadh do euslaintich.

“Chuala sinn gu dìreach bho luchd-obrach, euslaintich, buill Bùird NHS agus àrd-mhanaidsearan NHS. Chuala sinn gu bheil euslaintich ag iarraidh barrachd pàirt a ghabhail nan cùram fhèin agus mar a thèid a lìbhrigeadh. As cudromaiche buileach, nuair a thèid cùisean ceàrr, bu chòir barrachd follaiseachd a bhith ann gus am bi euslaintich agus an teaghlaichean cinnteach gun tèid ionnsachadh bho na thachair.

“Tha ceumannan cudromach ann cuideachd a dh’fheumar a ghabhail gus dèanamh cinnteach gu bheil luchd-obrach a’ faireachdainn comasach air bruidhinn mu dheidhinn draghan. Feumaidh an cultar a bhith nas fhosgailte agus a’ cur luach ann an luchd-obrach.

“Ged a tha sgrùdadh agus modhan-obrach ann gus cùisean a chumail ceart, thèid cùisean ceàrr o àm gu àm, agus tha e cudromach gun tèid mearachdan aithneachadh gu luath agus nach tachair iad a-rithist.”

Tha an aithisg a’ dèanamh mholaidhean farsaing agus susbainteach ann an trì prìomh raointean a’ buntainn ri mar a tha an NHS air a ruith - riaghladh luchd-obrach, riaghladh clionaigeach agus riaghladh corporra.

Riaghladh luchd-obrach (td3)
Buinidh na molaidhean seo ri bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil luchd-obrach anns an NHS air an riaghladh ann an dòigh chothromach agus èifeachdach:

· Ged a tha luchd-obrach NHS a’ faireachdainn nas misneachail a bhith a’ bruidhinn a-mach, tha fhathast còrr is trian de luchd-obrach nach eil deònach sin a dhèanamh (td14);

· Aig a’ cheann thall, feumaidh cultar fosgarra agus cultar follaiseachd a bhith ann (td14);

· Is e an luchd-obrach an goireas as luachmhoire anns an NHS. Chan eil burraidheachd, lethbhreith agus sàrachadh idir freagarrach san àite-obrach. Tha e na adhbhar iomagain nach eil ach mion-chuid a’ faireachdainn misneachail draghan a thogail mu ghiùlan cho-obraichean. Tha barrachd oidhirp a dhìth gus misneachd a thoirt do luchd-obrach gu faigh iad freagairt iomchaidh nuair a bhruidhneas iad air cùis dragh (td8);

· Tha tuilleadh obrach a dhìth air an t-siostam a leigeas le daoine innse mu mhì-ghiùlan. Tha a’ Chomataidh a’ toirt taic don loidhne Rabhadh Prìobhaideach Nàiseanta a th’ ann an-dràsta, ach, airson na mòr-chuid, is e loidhne comhairle a tha seo agus thathas a’ moladh gu stèidhich Riaghaltas na h-Alba loidhne rannsachaidh taobh a-muigh (td14);

· Tha a’ Chomataidh a’ moladh gun dèan an Riaghaltas ath-bhreithneachadh air mar a tha manaidsearan NHS air an riaghladh an-dràsta, a tha eadar-dhealaichte bhon riaghladh airson phroifeiseantaich slàinte eile. Tha seo a’ cruthachadh mì-chothromachadh eadar luchd-obrach clionaigeach agus stiùiridh (td16).

Riaghladh clionaigeach (td22)
Tha an aithisg ag iarraidh grunn atharrachaidhean gus dèanamh cinnteach gu bheil na pròiseasan agus na modhan-obrach an sàs gus sàr chàileachd agus lìbhrigeadh cùraim a chumail suas:

· Chan eil ìrean agus stiùireadh clionaigeach gan cleachdadh cho èifeachdach no cho cunbhalach ’s a bu chòir dhaibh a bhith (td26);

· Chuala a’ Chomataidh eisimpleirean de bhanaltraman agus mnathan-glùine nach faigheadh cothrom air leasachadh proifeiseanta leantainneach (CPD) rè an latha-obrach. Thathar ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba riatanasan reachdail a chur air bùird gus dèanamh cinnteach gun tèid ùine CPD iomchaidh a thoirt seachad do luchd-obrach NHS uile (td27);

· Fhuair a’ Chomataidh gum faod bacaidhean a bhith mu choinneimh euslaintich NHS mu bhith a’ dèanamh ghearanan agus cuideachd dìth misneachd gun tigeadh atharrachadh ann an cùram no leigheas (td31) mar thoradh air gearan (td31);

· Tha an siostam gearain an-dràsta air a stiùireadh cus le pròiseas. Thèid dèiligeadh ri gearanan gun ach beagan com-pàirt bhon luchd-obrach clionaigeach a tha an sàs gu dìreach ann a bhith a’ lìbhrigeadh a’ chùraim agus leigheis (td31);

· Feumaidh barrachd cunbhalachd a bhith ann le mar a dhèiligeas an NHS ri Fìor Dhroch Thachartasan (SAEan). Is e SAE tachartas a dh’adhbharaich cron, no a dh’fhaodadh a bhith air cron adhbhrachadh. Tha dìth cunbhalachd ann air na tha air a chlàradh mar SAE. Tha a’ Chomataidh ag iarraidh gun tèid gach aithris a chur do aon àite meadhanach gus dèanamh cinnteach gum bi fàilligeadh a thachras air feadh shiostaman air aithneachadh agus gun tèid dèiligeadh ris gu luath (td35);

· Tha a’ Chomataidh a’ moladh gum bu chòir do Riaghaltas na h-Alba ath-sgrùdadh a dhèanamh air gnìomhan Leasachadh Slàinte na h-Alba (HIS) ann an còig raointean:

1.    Dòigh nas riaghailtiche agus nas co-leantailiche a stèidheachadh a thaobh a chuid obrach. Bu chòir beachdachadh air barrachd chumhachdan co-èigneachaidh a thoirt do HIS gus aghaidh a chur ri draghan a thaobh inbhean agus stiùireadh.

2.    Bu chòir do HIS a bhith nas for-ghnìomhaich, a’ gabhail a-steach barrachd sgrùdaidh gus cuideachadh le bhith ag aithneachadh, agus, ma ghabhas a dhèanamh, cur stad air fàilligeadh siostamach aig ìre nas tràithe.

3.    Bu chòir don obair sgrùdaidh aige a bhith a’ gabhail a-steach beachdachadh air barrachd a dhèanamh a thaobh dearcnachadh agus lìbhrigeadh ìrean agus stiùireadh clionaigeach.

4.    Bu chòir uallach a bhith air HIS tuilleadh leasachaidh a dhèanamh air mar a tha am frèam-obrach nàiseanta SAE ag obair an-dràsta.

5.    Obair Comhairle Slàinte na h-Alba, buidheann air a bheil e mar dhleastanas sùil a chumail air dè cho math ’s a tha na Bùird a’ co-chomhairleachadh le muinntir a’ phobaill, anns nach eil earbsa sam bith aig a’ Chomataidh.

Riaghladh corporra (td40)
Tha na molaidhean seo a’ buntainn ris na structaran agus modhan-obrach airson co-dhùnaidhean a dhèanamh, cunntachalachd, smachd agus giùlan aig ìre Bùird:

· Tha uallach air Bùird NHS airson stiùireadh ro-innleachdail a thoirt seachad agus tha sinn airson gun ceasnaich iad mar a tha stiùireadh bhon mheadhan a’ toirt buaidh gu h-ionadail (td43);

· Tha e air leth cudromach gum bi earbsa aig a’ phoball agus an luchd-obrach ann am Bùird NHS. Feumaidh bùird atharrachadh bunaiteach a dhèanamh air an dàimh aca le luchd-ùidh agus am poball, agus dol seachad air a bhith dìreach a’ co-chomhairleachadh agus ag innse, gu bhith a’ cuimseachadh air co-obrachadh agus co-shaothrachadh. Feumaidh bùird cuideachd a bhith nas fhosgailte agus onarach mu na duilgheadasan agus na dùbhlain a tha romhpa (td51);

· Feumar cunntachalachd agus dèanamh co-dhùnaidhean eadar Bùird, bùird roinneil agus Co-bhùird Cho-fhillte a dhèanamh nas sìmplidh agus a dhèanamh soilleir (td55).

· Tha e cudromach gum bi iomadachd agus cothromachadh gnè ann am ballrachd bùird. Tha dragh air a’ Chomataidh cuideachd gu bheil dìth riochdachaidh ann an-dràsta de dhaoine le ciorraman, daoine bho bhuidhnean mion-chinnidh agus daoine bho bhuidhnean sòisealta eadar-dhealaichte (td48);

· Cha bu chòir ball sam bith de Bhòrd a bhith na bhall de bhùird buileachaidh carthannais, agus bu chòir ath-bhreithneachadh a dhèanamh air ioma-ballrachd de bhùird, co-bhùird agus ùghdarrasan ionadail (td58). 

Cùl-fhiosrachadh

Tha an aithisg shlàn ri fhaighinn an seo:The Governance of the NHS in Scotland - ensuring delivery of the best healthcare for Scotland (pdf 1MB)

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.