Comataidh ann an Taigh an Ròid gu bhith a’ beachdachadh air an aois aig a bheil uallach airson eucoirean

27.04.2018

Tha an aois aig am faodar, ann an sùilean an lagha, uallach a chur air òigridh airson an gnìomhan gu bhith a’ tighinn fon phrosbaig ann an Comataidh Co-ionnanachdan agus Còraichean Daonna ann an Taigh an Ròid.

Ged a tha an aois aig a bheil uallach airson eucoirean ann an Alba—aig ochd bliadhna a dh’aois, an ìre as ìsle anns an Roinn-Eòrpa—gu bhith air àrdachadh le Riaghaltas na h-Alba, tha a’ Chomataidh a’ sireadh bheachdan air na molaidhean ùra.

Tha a’ Chomataidh airson cluinntinn bho acadaimigich, bho dhaoine a tha ag obair ann an raon ceartas eucoireachd, bho fhulangaichean eucoir agus, gu cudromach, bho dhaoine òga agus bhuapasan a bha roimhe nan ciontaich òga. Thèid goireas a chruthachadh mar chuideachadh airson tidsearan agus ceannardan bhuidhnean òigridh air chor ’s gun tachradh seo.

A’ bruidhinn nuair a chaidh an gairm airson fianais a chur air bhog, thuirt Neach-gairm na Comataidh Cairistìona NicShealbhaich BPA:

“Tha an aois aig a bheil uallach ort airson nan gnìomhan agad bunasach ri siostam ceartas na h-eucoireachd, agus dh’fhaodadh sin buaidh mhòr a thoirt air beatha duine òig.

“Feumar còraichean na h-òigridh, còraichean nam fulangaichean eucoir agus còraichean na coimhearsnachd nas fharsainge a bhith air an co-chothromachadh, agus tha seo a’ ciallachadh gu bheil mòran mion-fhiosrachaidh anns an reachdas seo. ’S ann air an adhbhar sin gu bheil sinn ag iarraidh a chluinntinn bho uidhir ’s a ghabhas de dhaoine.

“Tha a’ choimhearsnachd air fad ag iarraidh comann sòisealta a tha sàbhailte agus far a bheil urram ga thoirt do chòraichean dhaoine òga – tha feum againn obrachadh a-mach mar as fheàrr as urrainn dhuinn an t-amas sin a choileanadh.”

Tha a’ Chomataidh ag iarraidh bheachdan chan ann dìreach air àrdachadh na h-aois far a bheil uallach airson eucoirean gu 12, mar a mhol Riaghaltas na h-Alba. Tha iad cuideachd ag iarraidh a bheachdachadh air: foillseachadh eucoirean a rinneadh leothasan a bha fo aois 12; am bi na riaghailtean ùra a’ co-chothromachadh chùisean a thaobh fhulangaichean; agus iomchaidheachd nan cumhachdan airson a’ phoileis a thaobh dèiligeadh ri droch ghiùlan leothasan a tha fo aois 12. 

Cùl-fhiosrachadh

Tha Comataidh air Còraichean na Cloinne aig na Dùthchannan Aonaichte a’ moladh 12 bliadhna mar an aois as ìsle aig a bheil uallach airson eucoirean, nì ris a bheil am Bile a’ leantainn.

Chan e an aois aig a bheil uallach airson eucoirean an aois bhon am faod clann tighinn fo raon-ùghdarrais siostam ceartas na h-eucoireachd. Ged a tha an aois aig a bheil uallach airson eucoirean ochd bliadhna a dh’aois, tha an aois aig am faod casaid a chur às an leth 12 bliadhna a dh’aois; is e sin an aois bhon am faod casaid a chur às leth clann ann an cùirt airson eucoirean. Chan fhaod casaid a chur às leth clann a tha barrachd is 12 bliadhna a dh’aois ach a tha fo 16 bliadhna a dh’aois ach fo stiùireadh a’ Mhorair Tagraidh.

Ged nach faod casaid a chur às leth clann a tha fo 12 bliadhna a dh’aois ann an cùirt ann an Alba, faodaidh uallach a bhith air clann airson eucoir bho aois ochd bliadhna. Ma thèid a ghabhail ris no a stèidheachadh gun deach eucoir a dhèanamh le pàiste a tha ochd bliadhna a dh’aois no nas sine, faodaidh sin a bhith air a rùn-phàirteachadh mar dhìteadh – rud a dh’fhaodadh buaidh mhòr a thoirt air cothroman beatha a’ phàiste an dèidh làimhe.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.