Bu chòir do Riaghaltas na h-Alba ath-bheachdachadh air Còd Obrachaidh a chleachdadh airson nan ullachadh air Pearsannan Ainmichte, a rèir Comataidh aig Taigh an Ròid

27.10.2017

Tha Riaghaltas na h-Alba a’ rùnachadh ‘stiùireadh’ fhoillseachadh air co-phàirteachadh fiosrachaidh air clann is òigridh, ach bidh an stiùireadh ceangaltach agus, mar sin, bu chòir dha a bhith air a chur an cèill ann an reachdas air beulaibh na Pàrlamaid, a rèir Comataidh Cumhachdan Tiomnaichte agus Ath-leasachadh Lagha.

Ann an aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh, tha a’ Chomataidh ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba ath-bheachdachadh air an dòigh-obrach aca airson Bile Clann agus Òigridh agus barrachd chumhaichean a chur air aghaidh a’ Bhile.

Thuirt Neach-gairm Comataidh Cumhachdan Tiomnaichte agus Ath-leasachadh Lagha, Graham Simpson BPA:

“ ’Se Còd Deagh Chleachdaidh a th’ anns an ‘stiùireadh’, agus thathar a’ rùnachadh gum bi e a’ leigeil uallaich orrasan a tha a’ gabhail dhleastanasan os làimh fon Achd – mar eisimpleir, luchd-obrach sòisealta, proifeiseantaich slàinte agus luchd-teagaisg.

“An-dràsta, chan eil riatanas ann gum feum a’ Phàrlamaid aontachadh gu foimeil ris an dreachd dheireannaich de Chòd an Riaghaltais mus tèid a chur an cèill.

“Bheachdaich sinn air ‘stiùireadh’ mar bhun-bheachd leis an Leas-phrìomh Mhinistear, a bha den bheachd gur e sgrìobhainn eadar-mhìneachail a bhios ann, ach tha a’ Chomataidh ag easaontachadh ris sin. Tha sinne den bheachd gu bheil an Còd fada nas cudromaiche agus gum biodh e nas iomchaidhe a bhith ga chur an cèill mar fho-reachdas air am faodadh a’ Phàrlamaid beachdachadh agus bhòtadh. Tha sinn a’ moladh gum bu chòir don Riaghaltas ath-bheachdachadh air seo.”

Cùl-fhiosrachaidh

1.   Chaidh am Bile Riaghaltais seo a thoirt a-steach leis an Leas-phrìomh Mhinistear agus Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlaim agus Sgilean, Iain Swinney BPA, air 19 Ògmhios 2017.

2.   Is e am Bile an fhreagairt aig Riaghaltas na h-Alba ri breith Àrd-chùirt na Rìoghachd Aonaichte (“an Cùirt”) anns a’ chùis Institiud Chrìosdail agus càch v am Morair Tagraidh, a chaidh fhoillseachadh anns an Iuchar 2016.

3.   Anns a’ bhreith sin, riaghlaich an Cùirt gu bheil na cumhaichean air co-phàirteachadh fiosrachaidh ann am Pàirt 4 de dh’Achd Clann agus Òigridh (Alba) 2014 (“an Achd 2014”), a thaobh ‘pearsachan ainmichte’, neo-chòrdail ris na còraichean aig clann, òigridh agus pàrantan fo Artaigil 8 den ECHR (còir urraim do bheatha phrìobaideach is teaghlaich). Bha seo air an adhbhar shònraichte nach eil na cumhaichean sin “ann an co-rèir ris an lagh”, mar a tha riatanach fo Artaigil 8, agus gum faod e adhbharachadh, ann an cleachdadh, eadraiginn mhì-chuibheasach leis na còraichean fo Artaigil 8 aig mòran cloinne, òigridh agus pàrantan, tro cho-phàirteachadh fiosrachaidh.

4.   Tha am Bile seo a’ toirt a-steach atharrachaidhean ris na cumhaichean air co-phàirteachadh fiosrachaidh ann am Pàirt 4 den Achd 2014 (a thaobh phearsachan ainmichte). Tha am Bile cuideachd a’ toirt a-steach atharrachaidhean ris na cumhaichean air co-phàirteachadh fiosrachaidh ann am Pàirt 5 den Achd 2014 (a thaobh ‘plana cloinne’). 

Tha an làn aithisg ri faotainn air duilleag dhachaigh na Comataidh.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.