Beachdan gan sireadh air mar a bheirear air falbh na cnap-starraidhean gu com-pàirteachadh ann an spòrs aig ìre neo-phroifeiseanta

20.05.2017

Tha Comataidh aig Taigh an Ròid a’ sireadh bheachdan air mar a bheirear air falbh na cnap-starraidhean a tha a’ bacadh dhaoine bho bhith a’ gabhail pàirt ann an spòrs aig ìre neo-phroifeiseanta.

Bidh an ath phàirt den rannsachadh ‘Spòrs airson a h-uile duine’ aig Comataidh Slàinte is Spòrs a’ sgrùdadh modhan-obrach coimhearsnachdail a tha a’ feuchainn ri bhith a’ toirt air falbh na tha a’ bacadh dhaoine bho bhith a’ gabhail pàirt ann an spòrs agus eacarsaich chorporra, mar eisimpleir le bhith a’ brosnachadh saor-thoileachas ann an dòigh nas fheàrr.

Tha a’ Chomataidh ag iarraidh air daoine eiseimpleirean a thoirt de mhodhan-obrach coimhearsnachdail a bha soirbheachail ann a bhith a’ toirt air falbh cnap-starraidhean, gu h-àraid am measg bhuidhnean sòisealta sònraichte.

Tha na BPA cuideachd an dòchas a bhith a’ dèiligeadh ris na h-adhbharan air cùlaibh nan duilgheadas leantainneach ann an coimhearsnachdan a thaobh cothrom ri goireasan sgoiltean airson spòrs agus eacarsaich chorporra.

Thathar a’ toirt fiathachadh don phoball am beachdan a thoirt air adhart air ceistean mar na leanas:

  • A bheil eisimpleirean agad de mhodhan-obrach coimhearsnachdail a thug air falbh gu soirbheachail na cnap-starraidhean gu com-pàirteachadh ann an spòrs agus eacarsaich chorporra?
  • An robh modhan-obrach sam bith ann a bha soirbheachail gu h-àraid a thaobh ìrean de chom-pàirteachadh àrdachadh am measg bhuidhnean sòisealta sònraichte, leithid boireannaich, beag-chuidean cinneachail agus buidhnean chomhaoisean àraid?
  • Dè na cnap-starraidhean a tha air beulaibh nan saor-thoileach, agus ciamar a thèid a’ chùis a dhèanamh air na cnap-starraidhean sin?
  • Gu dè ìre a thathar a’ cleachdadh goireasan nan sgoiltean gu h-èifeachdach gus cothroman air com-pàirteachadh ann an spòrs agus eacarsaich chorporra a mheudachadh?
  • A bheilear gu h-èifeachdach a’ cleachdadh a’ bhun-structair a chaidh a thogail airson Geamaichean a’ Cho-fhlaitheis gus cothroman air com-pàirteachadh ann an spòrs agus eacarsaich chorporra a mheudachadh?

Thuirt Niall MacFhionnlaigh BPA, Neach-gairm Comataidh Slàinte is Spòrs:

“B’ e aon de na prìomh amasan airson Geamaichean a’ Cho-fhlaitheis, agus am bun-structair ùr a chaidh a thogail airson nan geamaichean, com-pàirteachadh ann an spòrs agus eacarsaich chorporra a bhrosnachadh. Tha sinn eòlach air cuid de na cnap-starraidhean gu com-pàirteachadh, leithid ùine, cosgas agus duilgheadasan a thaobh cothrom air goireasan, ach tha sinn airson eòlas a bhith againn air dè an obair a thathar a’ dèanamh ann an coimhearsnachdan gus na cnap-starraidhean sin a leagail.

“Bha ùidh mhòr ann an saor-thoileachas aig àm nan geamaichean, ach cha deach an ìre de dh’ùidh sin a chumail suas. Feumaidh fios a bhith againn air dè na cnap-starraidhean a tha a’ bacadh dhaoine bho bhith a’ gabhail suas cothroman saor-thoileach, oir tha saor-thoilich deatamach ma tha spòrs coimhearsnachdail gu bhith soirbheachail.”

Tha an gairm airson fianais a’ dùnadh air 30 Ògmhios. Gheibhear e an seo: http://www.parliament.scot/parliamentarybusiness/CurrentCommittees/104946.aspx

Cùl-fhiosrachadh

Ann an aithisg eadar-amail na Comataidh, a chaidh fhoillseachadh nas anmoiche sa mhìos seo, bhathar ag aithris gu bheil tuilleadh obrach a dhìth gus barrachd dhaoine a bhrosnachadh pàirt a ghabhail ann an spòrs aig ìre neo-phroifeiseanta, dà bhliadhna is tuilleadh an dèidh do Ghlaschu Geamaichean a’ Cho-fhlaitheis a chur air.

Anns an aithisg eadar-amail, bha toraidhean bho shuirbhidh a bha a’ sealltainn gun robh boireannaich dà uair nas coltaich, an coimeas ri fireannaich, gun a bhith a’ gabhail pàirt ann an spòrs no eacarsaich chorporra.

Bhathar a’ toirt fa-near gum b’ e cion ùine an cnap-starradh as motha gu com-pàirteachadh. Am measg nan cnap-starraidhean eile, airson gach cuid fireannaich agus boireannaich, bha:

  • gealltanasan cùraim/teaghlaich;
  • faireachdainn diùideachd;
  • cion ghoireasan freagarrach faisg air làimh;
  • gun robh e ro chosgail;
  • nach do chòrd eòlas corporra riutha anns an sgoil.
This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.