Bheirear sùil air mar tha e toirmisgte ann an Alba earbaill chuileanan a dhèanamh nas giorra

12.05.2017

Am bu chòir dha a bhith ceadaichte fon lagh earball cuilein a dhèanamh nas giorra gus dèanamh cinnteach nach tèid a ghoirteachadh nuair a tha e nas sine? Seo aon de na ceistean a bhios Comataidh aig Taigh an Roid a’ faighneachd agus iad a’ tòiseachadh a’ sireadh fianais an-diugh.

Tha Comataidh na h-Àrainneachd, Atharrachadh na Clìomaid agus Ath-leasachadh an Fhearainn ag iarraidh beachdan a chluinntinn bhon phoball air a’ cheist, am bu chòir cur às don lagh ann an Alba a tha a’ cur stad air daoine bho bhith a’ giorrachadh earbaill chon.

Nan rachadh an lagh atharrachadh, bhiodh e ceadaichte an t-earball aig dà sheòrsa coin obrach – Spaniels agus Hunt Point Retrievers – a ghiorrachadh le bhith a’ toirt suas gu aon trian den earball air falbh taobh a-staigh còig latha bho rugadh an cuilean.

Tha e air a bhith toirmisgte earbaill chon a ghiorrachadh ann an Alba bho 2007. Ge-tà, ma thèid aontachadh ris an atharrachadh air an lagh, bhiodh e ceadaichte earbaill chuileanan a ghiorrachadh nam biodh bheat den bheachd gum biodh an cù ag obair mar chù-obrach agus gum biodh cunnart ann gun rachadh an t-earball aca a leòn gu dona san obair a dhèanadh iad.

Thuirt Neach-gairm Comataidh an h-Àrainneachd, Atharrachadh na Clìomaid agus Ath-leasachadh an Fhearainn, Graeme Dey BPA:

“Tha tòrr dhaoine an Alba a tha gu math measail air coin agus tha fios againn gu bheil tòrr dhaoine ann le beachdan làidir a thaobh a bhith a’ giorrachadh earbaill chon, cuid aca air a shon agus cuid na aghaidh.

“Tha sinn ag iarraidh cluinntinn bhon phoball, buidhnean le ùidh sa chùis agus daoine aig a bheil coin bho air feadh Alba agus tha sinn ag iarraidh nam beachdan aca air cumhachan na dreachd seo de na Riaghailtean. Cuidichidh sin sinn le bhith dèanamh co-dhùnadh am bu chòir an lagh a thaobh a bhith a’ giorrachadh earball atharrachadh.

“Mar eisimpleir, a bheil sibh a’ smaoineachadh gum biodh e na b’ fheàrr don chù pian fhulang nuair a tha iad nan cuilean feuch nach biodh e cho coltach gun deigheadh an leòn nuair a bha iad nas sine no gun cailleadh iad an t-earball air fad ri linn tubaist? No a bheil sibh a’ smaoineachadh gum biodh an cuilean a’ fulang cus pian agus gum biodh iad air an cur troimh-a-chèile gun adhbhar math gu leòr airson sin? Nuair a tha cù a’ crathadh an earbaill aca ’s e dòigh chudromach a th’ ann gus sealltainn ciamar a tha iad a’ faireachdainn - nan rachadh an t-earball a ghiorrachadh, an toireadh sin buaidh air a’ chomas a th’ aig a’ chù conaltradh a dhèanamh ris an t-sealbhadair aca?”

Tha saoradh ann fon lagh a thaobh giorrachadh earball an-dràsta ann an Sasainn agus sa Chuimrigh airson cuid a sheòrsaichean coin-obrach, ma thèid an t-earball a ghiorrachadh le bheat. Tha e cuideachd ceadaichte ann an Èirinn a Tuath airson adhbharan meidigeach soilleir no airson coin far a bheilear an dùil an cleachdadh leis a’ phoileas, airson obair fasgaidh no an lùib sealg le gunnaichean a tha laghail.

Tha na h-atharraichean a thathar a’ moladh mar phàirt de Riaghailtean airson Ghnìomhan a tha Toirmisgte air Ainmhidhean Fo Dhìon (Saoraidhean) (Alba) 2017.

Cùl-fhiosrachadh

’S e an ceann-latha airson fhreagairtean, meadhan-latha air Diardaoin 1 Ògmhios 2017. Gheibhear barrachd fios mu obair na Comataidh an seo. 

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.